سفر موگريني به كويت براي حل بحران قطر

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در راستاي تالشهاي ديپلماتيكش براي حل بحران قطر وارد كويت شد. فدريكا موگريني قرار است در اين سفر با تعدادي از مسووالن عاليرتبه كويت ديدار كرده و حمايت اتحاديه اروپا از تالشهاي صباح االحمد الجابر الصباح، امير كويت در راستاي حل بحران منطقه را اعالم كند. موگريني گفت: ما همواره حامي كويت به عنوان ميانجي در حل بحران بودهايم و با اين كشور همكاري داشتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.