رشد بورس ظاهری است

Jahan e-Sanat - - News -

یک نماینده مجلس رش//د شاخص بورس در مقطع فعلی را غیرش//فاف اعالم کرد. عضو کمیس//یون اقتص//ادی مجلس با بی//ان اینکه بخشی از رشد شاخص بورس به صورت حبابی بوده اس//ت، گفت: برای رشد واقعی بازار سهام باید بخش تولید، تقویت شود. معصومه آقاپور علیشاهی در گفتوگو با خانه ملت درخصوص رشد ش//اخص بورس ادامه داد: اینکه شاخص بورس روند صعودی داش//ته باشد، نکته خوبی اس//ت اما متاسفانه این موضوع در حال حاضر ظاهری و مقطعی است. نماینده مردم شبستر در مجلس با تاکید بر ضرورت رشد پایدار بازار س//رمایه ادام//ه داد: معموال هرس//اله در اوایل تابس//تان و تا پایان تیرماه مجامع شرکتهای بورس//ی تشکیل میش//ود و همچنین تقسیم سود ش//رکتها انجام میش//ود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تقسیم سود سهام ش//رکتهای بورس//ی در تیرماه هر س//ال در افزایش تقاضا برای خرید سهام موثر است که انجام این مهم به رشد شاخص کمک میکند. آقاپور علیشاهی تصریح کرد: هرساله در اوایل تابس//تان برای ارائه مطلوب صورتهای مالی، از س//وی دالالن برخی از شرکتهای بورسی خرید و فروشهای س//هام ب//ه صورت هدفدار نیز انجام میش//ود. وی ادامه داد: اتفاقاتی که برای س//پردهگذاران موسسات مالی و اعتباری در ماههای گذشته افتاد، باعث شده بخشی از نقدینگیهای مردم به س//وی بخش مسکن و بورس سوق داده شود، بنابراین میتوان عنوان کرد عوامل مذکور در رش//د شاخص بورس در چند روز گذشته موثر بوده است. عضو کمیسیون اقتص//ادی مجل//س یادآور ش//د: باید پذیرفت کارهای زیرس//اختی برای تقویت بازار سرمایه انجام نشده و بخشی از رشد شاخص بورس به صورت حبابی بوده، بنابراین برای رشد واقعی بازار سهام باید بخش تولید تقویت شود. هیجانزدهنشوید همچنین یک تحلیلگر بازار س//هام با اشاره به اینکه صبوری و حوصله یکی از ویژگیهایی است که سهامداران و سرمایهگذاران در پی ورود نقدینگی خودبهبورسبایدبههمراهداشتهباشند،گفت:البته این موضوع به معنی عدم توجه به مسایل بنیادی صنایع و گزارشات شرکتها نیست. احمد اکبری در گفتوگو با تسنیم گفت: عدم آگاهی سرمایهگذاران به ویژه واردان به بورس از سازوکار معامالت بازار سهام موجب میشود تا پس از مدتی که معموال با ضرر و زیان همراه اس//ت، این دسته از معاملهگران از بازار خارج ش//وند و این موضوع به عنوان یکی از دالیل عدم توسعهیافتگی و عدم گسترش بورس در کشور مطرح است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: به طور معمول بورس بازاری اس//ت که حضور در آن در بازه زمانی میان و بلندمدت موجب افزایش سود و منفعت سرمایهگذاران میشود که این کسب س//ود با ریس//کهایی نیز همراه است. وی با بیان اینکه سرمایهگذاران از بورس توقع این را دارند که روز گذش//ته که سهامی را خریدهاند تا فردا ارزش آن افزای//ش پیدا کند، اذعان داش//ت: مولفهای که سودآوریسهاموشرکتهاراتعیینمیکند،مسایل مربوط به اقتصاد، صنایع و وضعیت مدیریت و تولید شرکتهاستکههمهاینموارددربازهزمانیمیانو بلندمدترخمیدهد،بنابراینصبوریوحوصلهیکی از ویژگیهایی است که سهامداران و سرمایهگذاران در پی ورود نقدینگی خود به بورس باید به همراه داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همانگونهکهاشارهشدبورسبازاریاستکههمواره با ریس//کهای متنوعی چون موضوعات سیاسی، تحوالتسیاسیداخلیوخارجی،تغییرتصمیمات و قوانی//ن و نیز حوادث گوناگون درگیر اس//ت و از این مسایل تاثیر میپذیرد، بنابراین همانگونه که بورس میتواند سودی بیشتر از نظام بانکی را نصیب سرمایهگذاران کند، به همین نسبت هم میتواند ریسک داشته باش//د. وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر آیا معاملهگران با ورود نقدینگی و صبوریمیتواننددربورسکسبسودکنند،تصریح کرد: داشتن صبوری و دید میان و بلندمدت برای سرمایهگذاریدربورسبهمعنیتضمینسودآوریو کسبمنفعتتوسطمعاملهگرانبورسینیستواین موضوعبهاینمفهوماستکهسرمایهگذارانبالفاصله پس از شنیدن خبر یا گزارشی نباید اقدام به خرید و فروش سهام در بورس کنند. این کارشناس بازار سرمایهاذعانداشت:موضوعموردتاکیددراینزمینه این است که چه در زمان خرید و چه در زمان فروش سهامشرکتها،سرمایهگذارانبایدبهمسایلبنیادی صنایعوشرکتهاونیزبررسیگزارشاتمنتشرشده توسط بنگاهها توجه کنند و چشمانداز سودآوری یا زیان احتمالی شرکتها و صنایع را مالک معامالت خود قرار دهند. صنایعبرترتاالر در سوی دیگر، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه با اعالم دالیل رشد روزهای اخیر شاخص بورس و رونق معامالت، آینده کوتاه و میانمدت این متغیر و صنایع برتر را پیشبینی کرد. فرزاد مسافریراد درباره رونق معامالت و علت رشد شاخص بورس که طی روزهای اخیر با افزایش ارقام به نزدیکی 81 هزار واحد رسیده به ایرنا گفت: تحوالت مثبتی در اقتصاد رخ داده که باعث رونق بازار س//رمایه شده که از جمله آنها میتوان به بهبود وضعیت بنیادی شرکتها اش//اره کرد. وی افزود: برخی گروههای بورسی مانند پاالیشیها و فوالدیها، تعدیلهای مناس//بی ارائ//ه کردهاند. همچنین رش//د قیمت کامودیتیها )م//واد پایه و فلزی( تاثیر مثبتی بر شرکتهای بورسی گذاشته است. این کارشناس ادامه داد: کاهش نرخ اوراق با درآمد ثابت و کاهش س//ود بانکی نیز بر افزایش جذابیت شرکتهای بورس//ی تاثیرگذار اس//ت. در روزهای اخیر شاهد کاهشسوداوراق»اخزا«بهحدود02 درصدبودیم همچنین بانک مرکزی و مجلس نیز کاهش سود بانکیراپیگیریمیکند.مسافریرادبهگزارشهای سه ماهه شرکتها اشاره کرد و گفت: گزارشهای سه ماهه نشان میدهد وضعیت شرکتها بهبود یافت//ه و در آنها تعدیلهای مثبت صورت گرفته اس//ت. البته به نظر میرسد عملکرد شرکتهای فوالدی و فلزی در گزارشهای سه ماهه، بهتر از آن چیزی باشد که در این گزارشها اعالم شده است. وی افزود: نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی نیز در وضعیت مناس//بی قرار دارد و بعید است مانند گذشته افت کند. البته باید توجه داشت شرکتها در پیشبینیهای مالی، نرخ کامودیتیها را پایین لحاظ کردهاند که میتواند باعث تعدیلهای مثبت در آینده ش//ود. این کارشناس بازار سرمایه درباره چشمانداز بازار سرمایه نیز گفت: در کوتاه و میان مدت، بورس از روندی رو به رشد برخوردار میشود که البته شیب آن، مالیم و معقول است بنابراین، نباید انتظار رشد سریع و جهش پایدار را از بورس داش//ت. ش//اخص بورس، به تدریج رشد میکند و ش//رکتهای مربوط به صنایع فلزات اساسی و شرکتهای پرداخت الکتریکی، وضعیت مطلوبی خواهند داشت. مسافریراد ادامه داد: صنعت خودرو تا زمانی که نتواند محصوالت متفاوت تولید کرده و بازارهای صادراتی را گسترش دهد، قادر به رشد چشمگیر نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.