نماگر در مرز 82 هزار واحد

Jahan e-Sanat - - News -

در دومین روز معامالت تاالر شیشهای در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی تا آستانه کانال 81 هزار واحدی باال رفت اما آیفکس با 0/4 واحد رشد نسبت به دیروز چندان تغییری نداشت. به گزارش ایسنا، روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 192 واحد رشد کرد و در تراز 80 هزار و 863 واحدی ایستاد. همچنین ش//اخص کل هموزن با 60 واحد رش//د رقم 17 هزار و 729 واحدی را تجربه کرد. همچنین از ابتدای سال 96 تا مورخ 28 تیرماه، شاخص کل با 3/8 درصد افزایش به رقم 80162 واحد بالغ گردید و شاخص کل هم وزن ب//ا 11/6 درصد افزایش ع//دد 175414 واحد را تجربه کرد. در داد و ستدهای روز گذشته نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران، »به پرداخت ملت« هر یک به ترتیب با ‪37 ،223‬ و 22 واحد تاثیر مثبت روی دماسنج بازار بیشترین نقش را در نوسانات صعودی شاخص بر عهده داشتند. در طرف مقابل نماد شرکتهای گسترش نفت و گاز پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و صنعتی و معدنی چادرملو به ترتیب با ‪29 34،‬ و 18 واحد تاثیر منفی سعی کردند دماسنج بازار را تا حدی به سمت پایین هدایت کنند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 187 میلیارد و 445 میلیون تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 640 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 48 هزار و 960 نوبت داد و ستد بود. رفتوآمد 19 نماد از س//ویی دیگر، در پایان معامالت تاالرهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ یکم مردادماه تعداد51 نماد بازگشایی و چهار نماد متوقف شد.نمادمعامالتیشرکتسیمانسفیدنیریزباتوجهبهتعدیلپیشبینی درآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه92 اسفند69،سیمانکرمانباتوجهبه تعدیلپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه03 آذر69،پتروشیمی پردیس با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 آذر 96 و حق تقدم شرکت سیمان کرمان با توجه به بازگشایی نماد اصلی، فوالد مبارکه اصفهان، ذغال سنگ نگین طبس، تراکتورسازی ایران، داروپخش، بیمه پارسیان، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری پس ازبرگزاریمجمععمومیعادیساالنهمبنیبرتقسیمسودنقدی،ایرانیاسا تایر و رابر، محورسازان ایران خودرو، تولیدی گرانیت بهسرام پس از برگزاری مجمععمومیعادیساالنهبدونتقسیمسودنقدیوحقتقدمشرکتهای معدنیوصنعتیچادرملووبینالمللیمحصوالتپارسباتوجهبهاعالممهلت پذیرهنویسیبازگشاییشدند.همچنیننمادمعامالتیشرکتهایخوراک دام پارس، کارخانجات قند قزوین با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم، همکاران سیستم جهت برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه، حقتقدم شرکت سیمان ارومیه با توجه به پایان مهلت پذیرهنویسی متوقف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.