موتور ملي سه سيلندر از محصوالت برجام است

Jahan e-Sanat - - News -

نخستين موتور كممصرف كشور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيطزيس//ت و مع//اون علمي و فناوري رياس//تجمهوري در شركت سايپا ديزل رونمايي شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمايي از اين موتور گفت: برجام همه كاري در صنعت ايران ك//رد بهگونهاي كه موتور ملي سه س//يلندر كه رونمايي شد، يكي از محصوالتبرجاماست.امروزبخشخصوصي هي//چ مانعي ب//راي تعامل با ش//ركتهاي خارجي ندارد.

محمدرضا نعمتزاده در مراسم رونمايي از خانواده موتور ملي سه سيلندر خطاب به خودروسازان كشور اظهار داشت: در بخش صنعت نبايد استراحت و به داراييها اعتماد كرد بلكه بايد مدام ب//ه نوآوريهاي جديد پرداخت تا اين صنعت هر روز روند توسعه را پشت سر بگذارد.

وي ب//ا بيان اينكه خوش//حالم كه توجه زيادي به شركتهاي دانشبنيان ميشود، افزود: البته بايد بيشتر از اينها به شركتهاي دانشبنيان توجه شده و حضور آنها در تمام بخشهاي صنعت افزايش پيدا كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه از رييسجمهور تشكر ميكنم كه با صبر و حوصله روند مذاكرات برجام را دنبال كرد، گفت: پروژه امروز يكي از نتايج برجام است البته برخي مدام ميپرسند برجام چه عايدي براي ما داشت، من در پاسخ ميگويم برجام همه كار كرد. امروز بخشخصوصي هي//چ مانعي ب//راي تعامل با ش//ركتهاي خارجي ندارد.

نعمتزادهعنوانكرد:درحوزهگلوگاههاي اقتصادي و بانكي مشكالتي وجود دارد كه بايد در اين رابطه نيز اقدامات الزم انجام شود البته حجم زيادي از اين مشكالت به خاطر ايرانهراسي است.

وي به تعامالت خود با مسووالن اقتصادي ويتنام و قزاقزستان براي رفع مشكالت بانكي اش//اره كرد و گفت: خوش//بختانه در طول اي//ن مذاكرات توافقات الزم براي رفع موانع ارتباطات بانكي انجام شد.

وزير صنعت، مع//دن و تجارت با تاكيد بر اينكه از مس//ووالن ايرانخودرو و س//ايپا درخواس//ت ميكنم توج//ه جدي به بحث توسعه محصول داشته باشند، گفت: توجه به تحقيق،توسعهونوآوريدرصنعتخودروكه بيش از 15 درصد صنعت كشور را تشكيل ميدهد، امري ضروري است.

نعم//تزاده با تاكيد ب//ر اينكه عمر يك خودرو يا پلتفرم جديد شش تا هفت سال است، ادامه داد: چرا خودروسازان 30 ماه را صرف تست موتور ميكنند. اين موضوع بايد كاهش پيدا كند.

وي با بي//ان اينكه لزومي ن//دارد از اول راه ش//روع كنيم، تصريح كرد: با اس//تفاده از تكنولوژيه//اي روز ميتواني//م رون//د توس//عه صنعت خ//ودرو را بي//ش از پيش به وجود آوريم.

همچنين معاون علمي رياستجمهوري نيز با بيان اينكه همه ميدانيد كار توليد در ايران سخت است، گفت: فعاليت توليدي به دليل عدم حمايت بانكها و با ش//رايط مالي كشور نميتواند موفق باشد.

س//ورنا س//تاريفر، مع//اون علم//ي رياس//تجمهوري در مراس//م رونمايي از موتور سه سيلندر بر لزوم توليد خودروهاي هوشمند و موتورهاي كممصرف تاكيد كرد و اظهار داشت: فكر نميكردم سايپا بتواند اولين موتور كممصرف كشور را توليد كند. به خصوص در ش//رايطي كه ما در تحريم به سر ميبرديم.

ستاريفر با بيان اينكه همه ميدانيد كار توليد در ايران سخت است، گفت: فعاليت توليدي به دليل عدم حمايت بانكها و با شرايط مالي كشور نميتواند موفق باشد.

معاونت علمي رياستجمهوري تصريح ك//رد: در ح//ال حاضر اتفاق//ات عجيب و غريب//ي در صنع//ت خ//ودرو ميافتد، به عنوان نمونه ش//ركتهاي بزرگ از جمله گوگل درصدد توليد خودروهاي هوشمند هس//تند به همين منظور بايد هر روز اين صنعت را توسعه داد.

در عين حال رييس س//ازمان حفاظت از محيطزيست نيز در مراسم رونمايي از اولين موتور كممصرف كش//ور گفت: قرار بود س//ال68 خودروه//اي داخلي يورو4 شوند اما متاس//فانه اين اتفاق تا سال39 به تاخير افتاد.

معصومه ابتكار گفت: قرار بود سال68 خودروهاي داخلي يورو4 شوند اما متاسفانه اين اتفاق تا سال39 به تاخير افتاد.

وي افزود: ما شش ميليون و 800 هزار خودرو در س//طح ش//هر داريم كه مشكل كيفيت و آاليندگي دارند.

رييس سازمان حفاظت از محيطزيست با اع//الم اينكه وزارت نفت هم بايد همپا با خودروسازان طرحهاي كيفيسازي بنزين را دنبال كند، تصريح كرد: پااليشگاهها بايد به سمت بنزين يورو 5 بروند.

وي ادامه داد: اگر وزارت نفت وظايف خود را به درس//تي انجام ندهد، نميتوان ميزان آاليندگ//ي هواي كش//ور را كم كرد. به اين جهت ما به غي//ر از بازديد از خطوط توليد خودرو مرتبا در حال بازرس//ي جايگاههاي سوختهستيم.

ابتكار با اش//اره به اينكه درست است كه وزارت نفت به سمت بنزين يورو4 رفت اما اين براي ما كافي نيس//ت، اظهار داشت: از امروز معاينه فني خودروهاي در حال تردد سختگيرانهتر ميشود تا بتوانيم در كاهش آلودگي هوا اثرگذار باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.