سنگآهن از چاه قيمت درآمد

Jahan e-Sanat - - News -

نيس//ان نسخهاي مخصوص چين از نيسان سنترا را برايبرند ساختهاست.

طراح//ي بدنه نهاي//ي آنالين درز كرده است. برن//د ارزانقيم//ت نيس//ان، توانس//ته

را طوري طراحي كند كه تقريبا هيچ شباهتي به مدل اصلي خود نداشته باشد. جز ابعاد اين خودرو، باقي قس//متهاي آن كام//ال اورجينال به نظر ميرسند. اين سدان كامپكت جديد داراي طول 4756 ميليمتر، عرض 1803 ميليمتر، ارتفاع 1487 ميليمتر و فاصله بين دو محور 2700 ميليمتر است.

هنوزجزييات منتشرنشدهاست. گزارش رس//انههاي چيني حاكي از آن است كه موتور 1/6ليتري دمشطبيعيبنزيني93كيلوواتي نيروي اين س//دان را تامين خواهد كرد. اين موتور در نيس//ان مخصوصچينب//هعنوانگزينهاي مقرون به صرفه ارائه ميش//ود. مش//تريان

ميتوانن//د بي//ن آپش//نهاي گيربكس دس//تي پنجسرعتهيا انتخابداشتهباشند.

گمان ميرود ماه نوامبر س//الجاري در چين به فروش برسد. به صورت 63 جديد فاش شد مرس//دس 63ب//هزوديب//امدلي جايگزين ميش//ود كه به موتور تواين توربوش//ارژ 4/0 ليتري اين خودروساز مجهز خواهد بود. جديداخيرادرحالتستدرنوربورگرينگآلمان ديدهشدهكهنشانميدهدعرضهآناوايلسال8102 خواهد بود.اينمدلكامالجديدفاقدموتورتواينتوربوشارژ5/5 ليتري كنونيبودهودرعوضازموتور0/4 ليتريتواينتوربو هشتسيلندرجديد بهرهميبرد.نسخهاستاندارد اينخودرودارايقدرت075 اسببخارخواهدبوددرحاليكه ب//ا حداق//ل ق//درت 600 اس//ببخار عرضهميشود.

تصاوير فاشش//ده جديد ايده خوبي از ظاهر نس//ل بع//دي ارائهميدهند.ويژگيه//ايقابلتوجه درايننس//خه ازكراساوورمرس//دسشامل گلگيرهاي عريض، قس//متهاي جلو و عقب اسپورت، رينگهايمش//كي وترمزهايبزرگاس//ت. فضاياگزوزچهارقلوينمادين دراينخودرو با لوله اگزوز تكي پوش//ش داده شده و به نظر ميرسد خروجيهاي چهارقلوي آن مصنوعي بودهاند.

هي//چنس//خه از جدي//دب//هطيف موتورهاي توربوش//ارژ چهار و ش//ش س//يلندر بنزيني مجهز نخواهد شد در حالي كه مدلهاي اروپايي آن به طيف موتورهاي ديزلي به روز ش//ده نيز مجهز خواهند ش//د. عرضه نسخه هيبريدي شارژي از اين كراس اوور نيز اجتنابناپذير به نظر ميرسد.

مرس//دس جدي//داوايلس//ال 2018 و قبل از فروش در اواخر همان س//ال، رونمايي خواهد شد.

تصاوير جديدي از پورش/ه 911 كوپ/ه مدل 2019 درز كرد

پورش//ه مشغول تس//ت نمونههاي آزمون از نسل بعدي 911 اس//ت.اخيرا عكاسان مخفي نسل 992 كانورتيبل اين خودرو را در حال تس//ت در آب و هواي گرم فاش كردهاند و اكنون نيز موفق به ثبت تصاويري از دو نمونه آزمون كوپه متفاوت اين خودرو در حال تست در نزديكي نوربورگرينگ و داخل اين پيست شدهاند. به نظر ميرسد يكي از اين نمونههاي آزمون به 911 استاندارد تعلق دارد و ديگري به منظور تست مدل توربوي عريضتر استفاده شده است. هنوز كار زيادي براي ساخت اين خودرو الزم است اما اين نمونههاي آزمون در حالت معمول خود و در پيست مسابقه ديده ميشوند.

اگرچ//ه طراحي 911 تغيير قاب//ل توجهي نخواهد داشت، شايعه شده است كه اين خودرو از پلتفرمي جديد بهره ميبرد كه با نسل بعدي آئودي و المبورگيني هوراكان مشترك خواهد بود. همچنين ميتوان انتظار داشتگيربكسهشتسرعته معرفيشدهدر پانامرا در 911 جديد نيز ارائه شود.

انتظار ميرود پورشه 911 مدل 2019 زماني در سال آينده رونمايي شود.

بيامو بار ديگر ديده شده و در حالي كه تفاوت زيادي با مدل قبلي فاش شده در حال تست ندارد، ايده بهتري از قسمت جلوي اين خودرو ارائه ميدهد.

بيامو همچنان داراي پوش//ش اس//تتاري است چراك//ه اين خودروس//از آلمان//ي نميخواه//د قبل از رونمايي نس//ل بعدي رودستر خود اطالعاتي از آن درز كند. اما كمي از پوش//ش اس//تتاري قسمت جلوي اين خودرو كاسته شده كه ايده بهتري از ظاهر هواكشها، جلوپنجره و قس//مت جل//وي كلي آن ارائ//ه ميدهد. باقي پوش//ش اس//تتاري در اين نمونه آزمون همچون مدلهاي قبلي است كه توسط عكاسان در حال تست ديده شده بودند.

در حال//ي كه اطالعات اندكي در م//ورد بيامو جديد تاييد شده است، ميدانيم كه از پلتفرم خودرويي اس//پورت بهره ميب//رد كه با همكاري تويوتا س//اخته ش//ده است. تويوتا از اين پلتفرم براي جايگزيني سوپرا اس//تفاده خواهد كرد. اين پلتفرم جديد به كاهش وزن قابل توجهي در مقايس//ه با ب//يامو كنوني كمك خواهد كرد در حالي كه به جاي س//قف ثابت از سقفي تاشو بهره ميبرد.

انتظ//ار ميرود تا قبل از پايان س//الجاري ش//اهد رونماي//ي بيامو باش//يم كه در س//ال 2018 وارد نمايندگيهاي فروش اين خودروساز خواهد شد. سدان كيا ريو 2017 در روسيه معرفي شد كيا موتورز به تازگي س//دان كيا ريو 2017 را براي روسيه معرفي كرده است.

به گزارش خبرخودرو، نمايندگيها اكنون پيشفروش اين سدان كوچك در روسيه را آغاز كردهاند.

س//دان كيا ريو 2017 مخصوص روسيه تركيبي از سدانكياريو2018جهانيوكيا مخصوص چين اس//ت. در قسمت جلوي اين خودرو جلوپنجره و س//پري مشابه نسخه جهاني آن قرار دارد در حالي كه چراغهاي جلوي كشيده شده به سمت عقب آن از گرتهبرداري شده است. نيمرخ اين خودرو نيز مشابه است. در قسمت پشت اين خودرو چراغهاي عقب و در صندوق عقب ش//بيه هستند و سپر آن مخصوص بازار روسيه است.

سدان ريو 2017 مخصوص روسيه داراي طول 4400 ميليمتر، عرض 1740 ميليمتر، ارتفاع 1470 ميليمتر و فاصله بين دو محور 2600 ميليمتر است. كابين اين خودرومشابه است.

س//دان كيا ريو 2017 در 10 س//اختار مختلف در روس//يه عرضه ميش//ود. دو گزينه موت//ور 1/4 ليتري

كاپا بنزيني با قدرت 100 اس//ببخار و گشتاور 132 نيوت//ون مت//ر و 1/6 ليت//ري گاما بنزيني با قدرت 123 اس//ببخار و گش//تاور 151 نيوتون متر براي اين خودرو موجود است. گزينههاي گيربكس اين خودرو نيز شامل دستي شش سرعته و اتوماتيك شش سرعته است.

چراغه//ايجلويپروژكت//وري، هايديددر روز، رينگه//اي آلياژي 16 اينچ//ي و چراغهاي عقب

هاياليتهاي بدنه ريو 2017 هستند. كابين اين خودروي رقيب هيونداي سوالريس و فولكس واگن پولو داراي صندليهاي چرمي، كنترل دماي خودكار، فرمان گرم شونده، صندليهاي گرمشونده، سيستم سرگرمي هفت اينچي با ناوبري، اپل كارپلي، اندرويد اتو و سيستم صوتي شش بلندگو است.

ايسنا- نمودارهاي جهاني قيمت نشان ميدهد كه قيمت سنگآهن بعد از يك دوره افت ش//ديد در حال افزايش بوده و به ش//رايط طبيعي برگشته است.

افت قيمت سنگآهن از ابتداي سالجاري آغاز شد و در حالي كه در زمستان اين محصول در اوج خود قرار داشت و تا مرز 90 دالر باال رفت طي دو ماه اخير، شديدترين افت قيمت خود را پس از ركود جهاني سال 2015 تجربه كرد و به مرز 40 دالر نزديك شد.

براساس نمودارهاي قيمت، اكنون قيمت كنسانتره 67 درصد فوب بندرعباس است و به حدود 66 دالر رسيده است كه نسبت به روزهاي افت قيمت سنگآهن، تقريبا 20 دالر افزايش قيمت دارد. رشد قيمت در اين محصول از اواخر ماه ميالدي گذش//ته آغاز شد و حدود 25 روز توانست به قيمتي نسبتا متعادل برگردد.

سنگآهنمگنتيتوضعيتپرافتوخيزتريراتجربهكردوشديدترين افت قيمتي كه در اين محصول اتفاق افتاد بيش از يك ماه پيش بود كه در آن زمان قيمت اين محصول از 35 دالر در دوران اوج خود به حدود شش دالر رسيد و پايينترين حد قيمت را بعد از سال 2015 به ثبت رساند و بعد از دو مرحله صعود قيمت، امروز قيمت اين محصول به 25/2 دالر برگشته و انتظار ميرود اين افزايش قيمت ادامه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.