تورم توليدكننده افزايش يافت

Jahan e-Sanat - - News -

ش//اخص كل قيمت توليدكننده در س//الهاي 1391 تا 95 به ترتيب ‪209/4 ،197/6 ،190/2 ،164/9 ،128/7‬ و درص//د افزايش آنها نس//بت به س//ال قبل )تورم س//االنه( به ترتيب برابر با ‪3/9 ،15/4 ،28/1 ،28/7‬ و 6 درصد است.

ب//ه گ//زارش مهر به نق//ل از مركز آم//ار ايران، نتايج ش//اخص قيمت توليدكنن//ده براي هر ي//ك از بخشهاي اصلي و اختصاصي فوقالذكر در قالب گزارشهاي فصلي و ساالنه بهطور جداگانه و تفصيلي در درگاه ملي آمار مركز آمار ايران منتشر ميشود.

بر اين اساس، ش//اخص قيمت توليدكننده بخش كشاورزي، برمبناي س//ال پايه 1390 در سالهاي 1391 تا 1395 به ترتيب برابر با ،147/8 ‪221/6 ،214/9 ،211/7 ،202/3‬ و درصد افزايش آنها نسبت به سال قبل )تورم ساالنه بخش ‪1/5 ،4/6 ،36/9 ،47/8‬ و 3/1 درصد بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن، برمبناي سال پايه 1390 در سالهاي 1391 تا 1395 به ترتيب برابر با ‪206/2 ،213/3 ،162/5 ،123/5‬ و 197/8 و نس//بت به سال قبل )نرخ تورم ساالنه( در سالهاي 1391 تا 1393 به ترتيب ‪31/5 ،23/5‬ و 31/3 درصد افزايش و در سالهاي 1394 و 1395 به ترتيب -3/3 و 4/1 - درصد كاهش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت )ساخت(، برمبناي سال پايه 1390 در سالهاي 1391 تا 1395 به ترتيب برابر با ‪192 ،165/4 ،129‬ و 191 و 201/2 اس//ت. شاخص مربوط به اين بخش در تمامي سالهاي مورد بررس//ي به جز س//ال 1394 با افزايش نس//بت به سال قبل مواجه بوده اس//ت. درصد افزايش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت طي س//الهاي 1391 تا 1393 با 0/5 درصد كاهش نس//بت به س//ال 1393 همراه بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش انرژي- برق، برمبناي سال پايه 1390 در س//الهاي 1391 تا 1393 به ترتيب برابر با 104/6 ، 119 و 146/3 و نس//بت به سال قبل )نرخ تورم ساالنه( به ترتيب با ‪13/8 ،4/6‬ و 22/9 درصد افزايش همراه بوده اس//ت. شاخص قيمت در سال 1394 و 1395 به ترتيب برابر با 137/3 و 131/1 بوده كه نسبت به سال قبل 6/1 و 4/5 درصد كاهش داشته است.

ش//اخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي خدمات، برمبناي سال پاي//ه ،1390 در س//الهاي 1391 تا 1395 به ترتي//ب ‪،151/6 ،122/3‬ 204/6 و 222/8 و شاخص اين بخش در تمامي سالهاي مورد بررسي با افزايش نس//بت سال قبل مواجه بوده و درصد افزايش آن نسبت به سال قبل )تورم س//االنه بخش اختصاصي خدمات( به ترتيب برابر ‪42، ،22/3‬ ‪13/4 91،‬ و 8/9 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.