تدويندستورالعملسنجششاخصهاي بهرهوريدربنگاههايتوليدي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس سازمان ملي بهرهوري ايران از تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهرهوري در بنگاههاي توليدي خبر داد.

روياطباطبايييزديازتدويندستورالعملسنجششاخصهايبهرهوري در بنگاههاي توليدي خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل، روش محاسبه شاخصهاي بهرهوري تكعاملي و چندعاملي بنگاههاي توليدي با استفاده از اطالعات صورتهاي مالي و همچنين راهنماي استفاده از نرمافزار Excel براي سنجش بهرهوري تشريح شده است.

رييس س//ازمان ملي بهرهوري با اش//اره به ضرورتهاي تدوين چنين دستورالعمليتصريحكرد:فقدانيكنظامسنجشبهرهوريدرسطحكشور برپايهروشهايمعتبروسازگاربامفاهيمپايهحسابهايمليدركشورباوجود تالشهاي صورت گرفته در اين زمينه، همواره احساس ميشود.

وي تاكيد كرد: همچنين در راستاي اجرايي شدن پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود به//رهوري در 10 بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب مصوب و ابالغ شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هدفگذاري رشد 8 تا01 درصديبهرهورينيرويكاردراينپروژه،وجوددستورالعمليجهت محاسبه شاخص بهرهوري نيروي كار در بنگاههاي توليدي بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد.

طباطباييخاطرنشانكرد:ايندستورالعملدرتالشاستتابابهرهگيري از رويكردهاي مورد استفاده در حسابهاي ملي، نسبت به ارايه دستورالعمل معتبرمبتنيبرصورتهايماليتفصيليبنگاههايتوليدي،اقدامكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.