تشكيلجلسهساماندهيقراردادهايموقتدر نيمهنخستمرداد

Jahan e-Sanat - - News - دنياي خودرو

مهدي جمالي نيز گفت: توليد پرايد قطعا متوقف خواهد شد اما ما به دنبال آن هستيم كه به دليل وابستگي اقتصاد و درآمد بخشي از خانوادههاي كمدرآمد كشور به اين خودرو بهگون//هاي آن را از تولي//د خارج كنيم كه آسيبي به اين اقشار وارد نشود.

مديرعاملسايپادرحاشيهمراسمرونمايي ازموتورمليسهسيلندرازطراحيمدلبرقي خودروي تيبا خبر داد.

مه//دي جمال//ي گف//ت: م//دل برقي خ//ودروي تيبا طراحي و براي تس//ت به يكي از كش//ورهاي خارجي ارس//ال شده است. در تهران نيز مذاكراتي با شهرداري داشتهايم تا زيرساختهاي خودروي برقي آماده شود.

وي ادامه داد: در موتور ملي سه سيلندر كه رونمايي شد، مصرف سوخت آن حداقل 5/5 ليتر در هر 100 كيلومتر است.

جمالي درخصوص زمان توقف توليد پرايد گفت: توليد پرايد قطعا متوقف خواهد شد اما ما به دنبال آن هستيم كه به دليل وابستگي اقتص//اد و درآم//د بخش//ي از خانوادههاي كمدرآمد كش//ور به اين خودرو به گونهاي آن را از توليد خارج كنيم كه آسيبي به اين اقشار وارد نش//ود زيرا اين خودرو به سبب قيمت پايين خدمات يك//ي از محصوالت پراستفادهاي است كه توسط اقشار كمدرآمد به كار گرفته شده است.

وي با اش//اره ب//ه آمادگي اين ش//ركت ب//راي عرضه محص//والت جديد گفت: اين تواناي//ي را داريم كه هر س//ال دو محصول جدي//د به بازار عرضه كنيم كه البته نياز به سرمايهگذاريهاي جديدي داريم و در حال حاض//ر 400 ميليارد توم//ان در اين حوزه سرمايهگذاري كردهايم.

مهر- يك مقام مسوول در وزارت كار با اشاره به تشكيل همايش ملي ساماندهيقراردادهايموقتباحضورشركاياجتماعيدرنيمهنخستمرداد خبر داد و گفت: قراردادهاي موقت به نقطه بحراني و انفجار رسيده است.

اس//ماعيل ظريفيآزاد با اش//اره به آخرين اقدامات براي ساماندهي قراردادهاي موقت كار گفت: آنچه مس//لم اس//ت وضعيت قراردادهاي موقت به نقطه بحراني و انفجار رسيده و ديگر اين وضعيت براي جامعه كارگري قابل تحمل نيست.

ويادامهداد:برهميناساسباهمكاري»موسسهكاروتاميناجتماعي« و »معاونت روابط كار وزارت كار« قرار است يك همايش ملي در نيمه نخست مردادماه با موضوع بحث و بررسي در خصوص ساماندهي قراردادهاي موقت باحضورشركاياجتماعيبرگزارشودكهدراينجلسه52 نفرازنمايندگان كارگران،52 نفر از نمايندگان كارفرما و05 نفر از نمايندگان دولت حضور خواهندداشت.

مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار در پاس//خ به اين سوال كه ساماندهي قراردادهاي موقت آيا صرفا مستلزم اصالح قانون كار است يا خير، گفت: پيش از اصالح قانون كار نيز ميتوان اقداماتي براي ساماندهي قراردادهاي موقت كار انجام داد اما قانع كردن نظرات جامعه كارفرمايي و اتفاق نظر شركاي اجتماعي در اين خصوص دشوار است.

ظريفيآزادبايادآورياينكهدرحالحاضرحدود59 درصدازقراردادهاي كتبي كار، موقت هستند، افزود: قرارداد موقت به قراردادهايي گفته ميشود كه تاريخ انقضاي مشخص دارد كه در كشور ما بخش زيادي از اين قرادادها يكساله و كمتر از يكسال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.