ابيانه، كليساي وانك و محور تاريخي اصفهان در نوبت ثبت جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان اصفهان گفت: در حال حاضر مثلث طاليي گردش//گري بين سه استان اصفهان، يزد و فارس ايجاد ش//ده اس//ت و با ثبت جهاني يزد اين مثلث ميتواند قويتر در گردشگري جهان حضور يابد.

فريدون الهياري گفت: هر اثري در ايران كه ثبت جهاني ميشود موجب توسعه گردشگري كشور شده و عالوه بر ثمرات اين ثبت، ميتواند محل مورد نظر را متحول كند، فرصتهايي را نيز براي كشور ايجاد ميكند.

او با بيان اينكه اصفهان به عنوان يك فرصت و ظرفيت عظيم براي گردشگري كشور محسوب ميشود، افزود: سفر گردشگران خارجي به ايران صرفا به اصفهان يا هر شهر ديگري خالصه نميشود و بايد برنامهريزي شود تا همه از اين مهم بهرهمند شوند.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان اصفهان با اشاره به اينكه ثبت جهاني شهر يزد به عنوان يك اتفاق ارزشمند تاريخي و ظرفيتي فوقالعاده براي گردشگري كشور است، ادامه داد: در حال حاضر مثلث طاليي گردشگري بين سه استان اصفهان، يزد و فارس ايجاد شده است و رابطه گردشگري بين اين سه استان بيش از پيش شده و امروز با ثبت جهاني ي//زد ميتوانيم بگوييم كه اين مثلث ميتواند قويتر در گردشگري جهان حضور يابد.

الهياري بيان كرد: در حال حاضر ما مثلث طاليي گردشگري ايران را به جهانيان معرفي خواهيم كرد و تورهاي بينالمللي با تور مثلث طاليي ايران آشنا خواهند شد. ثبت جهاني شهر يزد و آثار ثبت شده اصفهان و فارس موجب توسعه گردشگري بيش از گذشته خواهد شد و ظرفيتهاي عظيم گردشگري را ايجاد خواهد كرد.

او تاكيد كرد: در استان اصفهان قراردادهاي توسعهاي بين استان ديگري نيزمنعقدشدهاست؛اصفهان،مركزيوقموهمچنيناصفهان-چهارمحال و بختياري از نمونههاي اين قراردادها هس//تند كه مطمئنا به توس//عه همهجانبه گردشگري اصفهان و كشور كمك خواهد كرد.

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان اصفهان اضافه كرد: استان اصفهان همواره در زمينه ثبت آثار جهاني و اينكه به عنوان شهر جهاني مطرح باشد در ايران پيشگام بوده و هست. براي ثبت جهاني روستاي ابيانه و كليساي وانك در نشستهاي آينده يونسكو اين موضوع را پيگيري ميكنيم. الهياري بيان كرد: محور تاريخي اصفهان از مسجد جامع تا محله جلفا نيز در دست بررسي است تا براي معرفي به يونس//كو براي ثبت جهاني در نظر گرفته شود و به دليل اينكه در حال حاضر ديدگاه كشور بحث ثبتهاي جهاني است و يونسكو نيز نسبت به اين ثبتها ديد ويژهتري دارد، ميتوان گفت اولويتهاي ثبت جهاني كه در استان اصفهان در نظر گرفته شده دور از انتظار نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.