تبرئه روزنامه ايران درباره حمايت از يكي از نامزدهايانتخاباتي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- تازهترين آراي صادر شده توسط هيات منصفه مطبوعات اعالم ش//د. در آخرين جلسه هيات منصفه مطبوعات روزنامه ايران به اتهام نش//ر مطالب خالف واقع با اكثريت آرا مجرم شناخته شد و براي اتهام استفاده از بودجه دولتي جهت تبليغات به نفع يكي از نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري با اكثريت آرا مجرم شناخته نشد.

علياكبركسايياندربارهجلسهدادگاهمطبوعاتكهدرشعبه9 دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد، گفت: در جلسه امروز قرار بود به پرونده نشريه قاصدك رسيدگي شود كه به دليل نقص پرونده به آينده موكول شد.

س//خنگوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات خاطرنشان كرد: پرونده روزنامه ايران با دو عنوان مجرمانه مورد بررسي قرار گرفت كه اين روزنامه در مورد اتهام نش//ر مطالب خالف واقع با اكثريت آرا مجرم و با اكثريت آرا مستحق تخفيف نيز شناخته شد. او با اشاره به دومين اتهام روزنامه ايران گفت: دومين عنوان اتهامي روزنامه ايران استفاده از بودجه دولتي جهت تبليغات در انتخابات رياستجمهوري به نفع يك نامزد خاص بود كه با اكثريت آرا مجرم شناخته نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.