حفظحریمخصوصیحتیبهقیمتفیلترینگ

امتناع از انتقال سرورهای تلگرام به ایران تکذیب شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

پاول دورف در کانال تلگرامی خود از تغییر ندادن محل سرورهای تلگرام حتی در صورت فیلترین//گ به منظور رعای//ت امنیت و حریم خصوصی کاربران خبر داد.

این صحبتها در حالی از سوی مدیر عامل پیامرسان تلگرام مطرح شده است که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، نصراهلل جهانگرد در جمع خبرنگاران به اشتباه گفت که تلگرام درخواست مقامات ایرانی برای انتقال سرورهایش را به ایران پذیرفته است اما ساعتی بعد این مساله را تصحیح و خاطرنشان کرد که در وزارت ارتباطات در حال مذاکره با مقامات تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی برای انتقال سرور هستیم که این موضوعات توسط مدیر تلگرام تکذیب شد.

همچنی//ن محمدج//واد آذری جهرم//ی، مدیرعامل ش//رکت ارتباطات زیرس//اخت در گفتوگ//وی تلویزیونی از لزوم انتقال س//رور ش//بکههای اجتماعی خارج//ی مانند تلگرام ب//ه ایران به منظور بح//ث امنیتی و اقتصادی خبر داد. دستورات دولتها را قبول نمیکنیم پاول دورف، مدیر عامل پیامرس//ان تلگرام در کانال تلگرامی رسمی خود نوشت: شایعات عجیبی مبنی بر انتقال س//رور تلگرام به ایران منتشر شده اس//ت. این موضوع که تلگرام به عنوان پیامرسانی که حریم خصوصی برای آن بسیار مهم است، س//رورهای خود را به ایران منتقل کند کامال پوچ است.

مدیر تلگرام افزود: مش//خص است تلگرام نمیتواند به توجه به سیاستهای خود در رابطه با حریم خصوصی کاربران، به چنین تقاضاهایی پاسخ مثبت دهد.

ما حری//م خصوصی کارب//ران خودمان را تحت هیچ خط//ری قرار نمیدهیم، حتی اگر این تصمیم باعث مسدود شدن ما در برخی از کشورها شود. ترجیح میدهیم بازاری بزرگ را از دست بدهیم )همانطور که در چین از دست دادیم( تا اینکه یک بایت از دادههای خصوصی کاربرانمان را قربانی کنیم.

پاول دورف در ادامه نوشت: ایران و روسیه همواره قوانینی را صادر میکنند تا شرکتهای اینترنتی در کشور خودشان اطالعات را ذخیره کنند که از جمله این ادعاهای نادرست باید به موافقت اپل برای ذخیره اطالعات کاربرانش در ایران اشاره داشت. سیاست اصلی تلگرام حفظ حریم خصوصی کاربران است و به همین دلیل نمیتوانیم دستورات آنها را قبول کنیم. حتی در صورت مس//دود شدن و فیلترینگ هم این کار را نمیکنی//م. در کش//وری مانند چین ما حت//ی یک بیت از اطالع//ات کاربرانمان را در اختی//ار آنها قرار ندادی//م و به همین دلیل در چین مسدود شدیم.

تعری/ف نادرس/ت سیاس/تمداران از سرورها

دورف در ادام//ه مینویس//د: برخ//ی از سیاس//تمداران و روزنامهن//گاران نس//بت به سرورهای یک ش//رکت تصور نادرستی دارند. هم//راه با س//رورهای ش//رکت ک//ه دادههای خصوص//ی را در مکانه//ای ام//ن ذخی//ره میکنن//د، ارائهدهن//دگان اینترن//ت نیز ارائه ترافیک رمزگذاری ش//ده خ//ود را به کاربران ارائ//ه میدهن//د و به گرههای ذخیرهس//ازی شخص ثالث (CDN) میرسانند که اطمینان حاصل میکند محتوای عمومی محبوب هر بار دو بار در سراس//ر جهان به کاربران برسد. اگر س//رور تلگرام سرور دادهها را ذخیره کند، این اشخاص ثالث فقط اتصال بین سرورهای تلگرام و کاربران آن را فراهم میکنند.

ب//ه گزارش ایلنا، حاال پاول دورف در کانال تلگرام خود مینویسد: تمام برنامههای محبوب باید با ISPها و CDNها کار کنند تا مطمئن شوند که کاربران میتوانند ترافیک خود را به روش س//ریع و قابل اعتماد دریافت کنند، اما برخالف برخی از آنها، ما در تلگرام همیشه در مورد چگونگی رمزگذاری و ذخیره دادهها 100 درصد شفاف هستیم.

به همین دلیل به زودی اطالعات بیشتری در مورد چگونگی تلگرام برای کار با اشخاص ثالث مانند ارائهدهندگان CDN برای اطمینان از س//رعت و امنیت کاربران خود در سراس//ر جهان به اشتراک خواهم گذاشت.

وی در ادامه افزود: در هر صورت، در حالی ک//ه ما در حال تحقیق در مورد راههای بهبود قابلیت اتصال و س//رعت برای کاربران خود در س//طح جهانی هستیم، یک مساله وجود دارد و آن این که ما هرگز محل س//رورهای خود را تغییر نخواهیم داد. همچنین سیاس//ت حفظ حریم خصوصی م//ا تغییر نخواهد نکرد. علی رغ//م محدودیت قوانین و ی//ا تهدید مقامات محلی، تلگرام تنها در قبال کاربران مس//وول است و فقط کاربران ما میتوانند خواستههای خودشان را به ما دیکته کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.