تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت نامحدود و توقف فروش حجمی اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

علیاصغر عمیدیان گفت: در کمیس//یون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید. این مصوبه به زودی به اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت ثابت ابالغ میشود.

رییس س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنش//ان کرد: این مصوبه برای ارائه خدمات،ADSL اینترنت فیبر نوری و VDSL در نظر گرفته شده است و مشترکان میتوانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در این خصوص گفت: از این پس به جای فروش حجم اینترنت، اتصال اینترنت خواهیم داشت و کاربران براساس نیازمندیهای خود در جداول درنظر گرفته سرعت مورد نظرشان را خریداری میکنند.

وزی//ر ارتباطات گفت: در این مصوبه کف س//رعت اینترن//ت برای کاربران کممصرف 512 کیلوبیت درنظر گرفته شده و سرعت یک مگابیت، دومگابیت، ش//ش مگابیت و 16 مگابیت نیز در این مصوبه دیده ش//ده اس//ت. همچنین محدودیت سرعت در شبکه ملی اطالعات را برداشتهایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین گفت: از آنجایی که مردم در خرید حجم اینترنت ناراضی و مجبور بودند که ماهانه در ابتدا 10 هزار تومان و پس از آن در چندین نوبت به دلیل اتمام زودهنگام حجم اینترنت، بسته خریداری کنن//د، ما در این مصوبه فروش اینترن//ت را از مدل »حجمی« به »اتصال« و »سرعت« تغییر دادهایم.

وی ادام//ه داد: به ای//ن معنی که برای مثال اگ//ر کاربری میخواهد از اینترنت 512 کیلوبیت استفاده کند، باید 10 هزار تومان پرداخت کند که در این صورت حجم مصرف آن حدود 9 گیگ ش//امل س//ه گیگ اینترنت بینالملل و ش//ش گیگ اینترنت ش//بکه ملی خواهد بود؛ به همین ترتیب کاربری که ماهانه 20 هزار تومان پرداخت میکند، سرعت دو مگ با حجم داخلی دوبرابر خواهد داشت.

واعظی گفت: در این مصوبه سرعت مورد توجه است و با توجه به مجموع استفاده کاربران از اینترنت و میزان هزینههایی که طی یک ماه پرداخت میکردند، این مصوبه کامال بهصرفه خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: این مصوبه دیروز در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده است و پیشبینی میکنیم با ابالغ آن حداکثر تا 1/5 ماه آینده برای مردم اجرایی شود.

به گفته وی، این مصوبه با هدف استفاده مردم از محتوای داخلی در شبکه مل//ی اطالع//ات و پرداخت هزینه کمتر و کیفیت باالتر در دریافت س//رویس اجرایی شده است.

واعظی خاطرنشان کرد: رسانهها تا پیش از این مرتب مطالب نادرستی در مورد کمفروشی اپراتورها، مخابرات و شرکتهای اینترنتی مینوشتند که ما بارها گفته بودیم، اینطور نیست و به دلیل حجم استفاده ویدئو، بستههای اینترنتی سریع به اتمام میرسد؛ بر این اساس تصمیم جدی گرفتیم که05 درصد میزان مصرف اینترنت بینالملل برای محاسبه اینترنت شبکه ملی هزینه پرداخت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: در جلسه دیروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنین مصوبهای برای حل مشکل تعامل میان مخابرات و شرکتهای ارائهدهنده اینترنت داشتهایم و مکانیسمی تعریف کردهایم تا فعالیت این دو بخش ساماندهی شود چراکه شرکتهای اینترنتی ناگزیر به استفاده از زیرساختهای مخابراتی برای ارائه خدمات هستند و در این زمینه با مشکالت تعامل با مخابرات روبهرو بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.