انتشار دستورالعمل ساخت اسلحه

Jahan e-Sanat - - News - خبر

مهر- تحقیقی از بازارهای دارک وب )دارک وب، س//ایتهایی است که برای عموم قابل مشاهده است اما توسط آیپیهای مخفی سرور اجرا میشوند( نشان میدهد دستورالعمل ساخت اسلحله و مواد منفجره در خانه، فروخته میشود. به طوری که دستورالعمل ساخت اسلحه با پرینتر سهبعدی دومین کاالی پرفروش این سایتهاست.براساس تحقیقی میان 12 بازار خرید در دارک وب، تروریس//تها و گروههای خالفکار خیابانی اکنونی میتوانند دستورالعمل پرینت یک اسلحه را به راحتی دانلود کنند. دارک وب نوعی ش//بکه اس//ت که در دسترس همه افراد نیست و از آن برای اعمال خالف قانون استفاده میشود.این تحقیق در 12 وبسایت خرید غیرقانونی انجام شد و محققان متوجه شدند فقط طی یک هفته 167963 درخواستپرینتدستورالعملثبتشدهاست.آنهامتوجهشدند دستورالعمل پرینت اسلحه در وبسایتها، دومین محصول پرفروش بوده است. نخستین کاالی پرفروش این وبسایتها نیز اسلحه بوده است.این دستورالعملها با قیمت ارزان 12 دال در وبسایتهای غیرقانونی عرضه میشود.همچنین این گزارش نشان داد یکچهارم فروش اسلحه در این وبسایتهای غیرقانونی به محصوالت دیجیتال تعلق دارد.این محصوالت طیف وسیعی هستند؛ از دستورالعمل تبدیل اسلحههای کپی به نمونههای واقعی گرفته تا تولید کامل اس//لحه و مواد منفجره در خانه. این بخش همچنین شامل نقشههای رایانهای برای تهیه اسلحههای سهبعدی بود. برخی از این فایلها حاوی اطالعاتی درباره پرینت چند نوع اسلحه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.