رونمایی از پیامک زنده در نمایشگاه الکامپ

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- با ش//روع بیستوسومین نمایشگاه الکامپ، سومین محصول آسانک با نام پیامک زنده نیز رونمایی شد.

گروه آس//انک یکی از سرویسهای ارزش افزوده شرکت دانشبنیان پیامافزار پیک آساست. این گروه به پشتوانه تجربه و توان فنی باال، نیروی مجرب و متخصص در حوزه تولید سیستمها و نرمافزارهای مخابراتی و بهرهگیری از زیرس//اختهای فنی، فصل نوینی را در ارائه سرویسهای ارزش افزوده آغاز کرده است.در گام نخست از جانب مخابرات تهران، به عنوان مجری انحصاری فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی تلفن ثابت در نظر گرفته شده است.به واسطه این سرویس، مشترکین تلفن ثابت میتوانند با ش//ماره تلفن ثابت خود همانن//د 982164064 و از طریق اینترنت، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند.تبلیغات اپلیکیشنی )کلیکی( محصول دیگر گروه آسانک است. این نوع تبلیغات در حال حاضر یکی از برترینها در دنیای تبلیغات نوین است. با شروع بیستوسومین نمایشگاه الکامپ، سومین محصول آسانک با نام پیامک زنده نیز رونمایی شد. این نوع ارسال، به ارسالکننده پیام اجازه میدهد بر اساس موقعیت مکانی مشترکین همراه اول، پیامک ارسال کند. به بیان دیگر سرویس ارسال پیامک زنده، یکی از هوشمندترین و کاربردیترین هدفمندیهای موجود در حوزه سرویسهای ارسال پیامک انبوه است که نتیجهگیری سریع و موثر برای ارسالکننده پیام را از یک سو و رضایتمندی بیشتر از سوی دریافتکنندگان پیام را به دلیل دریافت پیامهای هدفمند و نه پیامهای غیرمرتبط تبلیغاتی به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.