رشدساالنهحملونقلهواییبه9 درصدرسید

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینكه نرخ رشد حملونقل هوایی س//االنه به 9 درصد رس//یده اس//ت، گفت: امروز با پیشرفت و توسعه صنعت هوانوردی، این بخش از حملونقل سهم بسیار زیادی در جابهجایی مسافران داشته و توانسته سهم قابل توجهی در حملونقل عمومی داشته باشد. علی عابدزاده اظهار داش//ت: خوشبختانه با توس//عه صنعت هوانوردی، استفاده از حملونقل هوایی دیگر به یک قشر خاصی تعلق ندارد و حملونقل جزیی از حملونقل عمومی شده است.

رییس س//ازمان هواپیمایی کش//وری ادامه داد: در حالیکه س//ایر شقوق حملونقل هزینههای بس//یار زیادی را از اعتبارات دولت صرف توس//عه خود میکنند اما صنعت هوانوردی هیچ سهمی از بودجه عمومی ندارد. معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینكه رشد صنعت هوانوردی ساالنه به 9 درصد رسیده است، گفت: با تمام موانعی که بر سر راه این صنعت وجود داشت خوشبختانه رشد حملونقل هوایی به عدد قابل قبولی رسیده است.

وی با اشاره به مشكالت این صنعت و این بخش از حملونقل اظهار داشت: در سالهای گذشته حملونقل هوایی کشورمان با تحریمهای شدید غربیها مواجه بود و اساسا اولویت کشور توسعه حملونقل هوایی نبود و برای اولویتها در جای دیگری هزینه میشد. عابدزاده گفت: از سوی دیگر ساختار اقتصادی کشورمان دچار بحرانهای غیرقابل انكاری بود و در حالیکه ایرالینها هزینههای زیادی برای انجام پروازها انجام میدادند اما اجازه نداشتند قیمتها را واقعی کنند بنابراین امروز همه مدیران بخش حملونقل راه سختی را در پیش دارند تا این صنعت به توسعه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.