برگزاریمانورآمادگیاکیپهایواکنشسریع

Jahan e-Sanat - - News - گیالن

معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان ایالم در گفتوگو با خبرنگار »جهان صنعت« هدف از برگزاری مانورهای جهادی را باال بردن توان اجرایی و محک زدن آمادگی اکیپهای واکنش سریع و پدافند غیرعامل این شرکت و همچنین توسعه و اصالح شبكههای توزیع در کمترین زمان ممكن اعالم کرد.مجتبی صیدی با اشاره به اینكه گرمای شدید هوا در فصل تابستان بستر مناسبی برای محک زدن توان عملیاتی و تیم پدافند غیرعامل این ش//رکت است، افزود: روی دیگر این مانور جنبه کاربردی آن و اصالح مناطق دارای مشكل اس//ت.وی تصریح کرد: در قسمت دوم از سلسله مانورهای جهادی س//راغ یک س//ناریوی کامال رئالیستی و روس//تای چمشیر از توابع شهرستان سیروان رفتیم که با مشكل فرسودگی شبكه و ضعف ولتاژ روبهرو بود که خوشبختانه در کمترین زمان ممكن بیش از 2500 متر ش//بكه قدیمی با کابل خودنگهدار تعویض شد.صیدی با اشاره مجدد به س//رعت عمل نیروهای عملیاتی در به س//ر انجام رساندن مانور در پنج س//اعت، بیان کرد: اگر قرار بود این پروژه برونسپاری شود هم زمان زیادی برای بهرهبرداری آن صرف میشد که بیشک باعث نارضایتی مردم ش//ریف منطقه بود و هم هزینههای بیشتری باید صرف میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.