آغاز طرح ساماندهی کاشانه مهمانها در منطقه آزاد انزلی

Jahan e-Sanat - - News - تهران

نخستین پالک کاشانه مهمان در منطقه آزاد انزلی با حضور معاون و مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی گردشگری این سازمان و مسووالن اس//تانی نصب ش//د. بنا بر این گزارش مجید فاتحی، معاون فرهنگی اجتماعی گردش//گری س//ازمان در مراسم آغاز این طرح که به منظور ساماندهی مراکز اقامتی محدوده منطقه آزاد انزلی از سوی این سازمان به اجرا درآمده است، با اشاره به حمایت بیشتر توام با نظارت جدیتر بر مراکز اقامتی در این منطقه، گفت: توس//عه گردشگری در محدوده منطقه آزاد انزلی نیازمند فراهم کردن زیرساختهای الزم برای اقامت گردشگران و مسافران به ویژه در زمینه تنوعبخشی براساس سطح درآمد مهمانان و گردشگران است که در همین راستا حمایت و نظارت بر ساخت هتل، مجتمعهای اقامتی و کاشانه مهمان در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال وجود کاش//انه مهمان در محدوده منطق//ه آزاد انزل//ی میتواند زمینههای اش//تغالزایی از محل اجاره این گونه ام//كان و فروش تولیدات صنایع دستی را به دنبال داشته باشد که این امر موجب رونق و افزایش درآمد اقتصادی خانوارهای ساکن در این منطقه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.