نقش پیشنهادات مردمی در توسعه شهری

Jahan e-Sanat - - News - ایالم

شهردار اصفهان با بیان اینكه اصفهان آباد را مردم و شهرداری با هم میسازند گفت: مردم بدانند تکتک پیشنهادها و انتقادهای آنها میتواند کارساز و در جهت توسعه شهر اصفهان به نوعی راهگشا باشد. مهدی جمالینژاد درباره چگونگی مالقات با شهروندان و اینكه شهروندان از چه طریقی با او ارتباط برقرار میکنند با آرزوی داشتن روزهای پر برکت و امیدوارکننده در همه ایام برای تمامی شهروندان، از همراهی و دلگرمی صمیمانه همه مدیران برای سرعتبخشی به ارائه خدمات و امكانات به شهروندان تشكر کرد و گفت: یقینا نتیجه این پشتیبانی تكریم، تسهیل و سرعتبخشی به امور خواهد بود.

وی حضور فعال و بیریای مردم در برنامههای هفتگی ش//هرداری اصفهان در قالب طرح »هر هفته چندین افتتاح« را تقویت رویكردهای ش//هر دانست و بیان کرد: اصفهان طی دو سال گذشته فرصتی دوباره ب//رای س//اختن پیدا کرد و یک جریان و یک پمپ//اژ باور اجتماعی در جه//ت همراهی و همدل//ی و صمیمیت ایجاد ش//ده و اینكه مردم با صداقت با مسووالن برخورد کنند و مسووالن نیز با صداقت پاسخگوی آنها باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.