امکانسنجی ساخت دبیسنج گاز در شرکت گاز گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

سومین جلس//ه شورای پژوهش در س//ال 96 به ریاست ظهیری، مدیرعامل ش//رکت گاز استان گیالن و با حضور بیات از اعضای هیات علمی دانش//گاه صنعتی ش//ریف و همكاران ایشان در سالن کنفرانس مدیریت عامل برگزار ش//د. در این جلسه ظهیری پس از ارائه گزارش توسط مجری پروژه، آن را یک فعالیت پژوهشی خوب توصیف کرد که در صورت تحقق و ساخت آن، کاربرد بسیار زیادی در بخش اندازهگیری جریان گاز خواهد داشت و میتواند تحولی در اندازهگیری جریان گاز و محاسبه گازهای محاسبهنشده ‪(lost gas)‬ ایجاد کند. در ابتدای جلسه بیات، مجری پروژه پژوهشی با عنوان »امكانسنجی دبیسنج کلمپسی آلتراسونیک پرتابل جریان گاز در محدوده فشار پایین« و همكاران ایشان گزارش فاز نهایی پروژه را ارائه کردند.

در ادامه در خصوص مس//ایلی از قبیل بررس//ی روشهای مختلف جریانسنجی آلتراسونیک، مطالعات اولیه فعالیتهای انجام شده تاکنون در راستای اهداف طرح در داخل و خارج از کشور، بررسی استانداردهای موجود برای سنجش دبی گاز به کمک سنجهای آلتراسونیک و کالیبراسیون گفتوگو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.