شستوشو و سمپاشی شبکه فاضالب شهرستان قدس

Jahan e-Sanat - - News -

به//زاد رضوانی گفت: با توجه به فرا رس//یدن فصل گرما و اهمیت رعایت موارد بهداش//تی در خصوص بهرهبرداری از شبكه و تاسیسات فاضالب شهری به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشكل بهداشتی و زیستمحیطی و همچنین جلوگیری از رشد حشرات و موجودات موذی عملیات شستوش//و و سمپاشی شبكه و تاسیسات فاضالب در سطح شهرستان قدس انجام شد.

وی افزود: از جمله معضالت دفع فاضالبهای خانگی به صورت سنتی و چاههای جذبی را میتوان به ایجاد چهره نازیبا برای شهر، مخاطرات بیماریهای اپیدمی، استفاده کشاورزان پاییندست از فاضالب خام و نفوذ آلودگی به سفرههای آبهای زیرزمینی دشت شهریار اشاره کرد که در مجموع عوامل فوق باعث ورود چرخه آلودگی به زندگی شهروندان شده است که با اجرای پروژه فاضالب در این شهرستان اینگونه مشكالت طی سالهای اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.