ادامه رونق معامالت فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبورس-نخستينماهازفصلتابستاندر حالي براي بازار فرابورس به اتمام رسيد كه طي اين ماه شاخص كل و ارزش بازار هر يك به ميزان2/2 0/7و درصدافزايشيافتندوبهطورمتوسطروزانه 304 ميليونورقهبهاداربهارزشيكهزارو824 ميلياردريالدربازارمعاملهشد.بهموازاتمعامالت صورتگرفت//ه در بازارهاي چندگان//ه فرابورس همچنينشاهددرجنمادمعامالتيشركتليزينگ ايرانوشرقدربازاردوم،قطعيتمعاملهعمده99/4 درصدازسهامغيرمديريتيشركتآهنوفوالدارفع بهارزشكلمعامله624 ميلياردريالوتوقفنماد اسنادخزانهاسالميمرحلههفتمدرتاريخ62 تيرماه به منظور واريز مبالغ اسمي اين اوراق در سررسيد بوديم. همچنين در مجم//وع بازارهاي فرابورس تعدادپنجهزارو867 ميليونورقهبهاداردر065 هزار دفعه به ارزش 27 هزار و 130 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفت كه نسبت به ماه پيش از آن،افت81 درصديحجمرادرمقابلرشد31 و 22 درصدي ارزش و تعداد دفعات معامالت نشان ميداد. در اين ميان رصد حجم و ارزش دادوستدها به تفكيك بازارها حاكي از افزايش حجم معامالت در بازارهاي اول و ابزارهاي نوين مالي است، ضمن آنكه ماه گذشته ارزش نقل و انتقال اوراق بهادار نيز در بازاره//اي اول، دوم، ابزارهاي نوين مالي و پايه افزايش يافته است. بر اين اساس در بازارهاي اول، دوموپايهبهترتيب308،7791 2591و ميليون 5586،1517شزراه//بمه//س 4096و ميليارد ريال خريد و فروش شد. بازار شركتهاي كوچك و متوسط نيز در ماهي كه گذشت، ميزبان نقل و انتقال 100 هزار سهم به ارزش پنج ميليارد ريال بودوبازارابزارهاينوينماليبهمعامله79 ميليون ورقه بهادار به ارزش 15 هزار و 624 ميليارد ريال رضايتداد.اوراقبدهي،صندوقهايسرمايهگذاري قابلمعاملهواوراقتسهيالتمسكنطيتيرماهبه ترتيببهميزان41،28 1/5و ميليونورقهمورد معاملهقرارگرفتندكهارزشمعامالتآنهابهميزان 13 840،606وراز//ه 1178و ميلياردريالبود. بيشترين رش//د ماهانه را در روند معامالت، اوراق تسه تجربه كرد چراكه حجم و ارزش معامالت آن به ترتيب به ميزان 43 و 23 درصد افزايش يافت. ارزش خرد معامالت بازار س//هام شامل معامالت در بازارهاي اول، دوم، پايه، شركتهاي كوچك و متوسطومشتقهنيزماهگذشتهبهرقمهشتهزار 943و ميلياردريالرسيدكهگروهفلزاتاساسي باارزشمعامالتيبهميزانيكهزارو792 ميليارد ريالسهم51 درصديراازارزشكلمعامالتدر اختيار گرفت و در صدر ايستاد. گروههاي »حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات« و »مواد و محصوالت داروي//ي« به ترتيب ب//ا ارزش معامالتي به ميزان 949 و 786 ميليارد ريال، سهم 11 و 9 درصدي را از ارزش كل معام//الت به خود اختصاص دادند و در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در نهايت در آخرين روز معامالتي تيرماه شاخص كل فرابورس نيزبهارتفاع429 واحديرسيدكهضمنافزايش 2/2 درص//دي در ماه قبل، بازدهي خود از ابتداي سالرانيزبه5/5 درصدرساند. رونق بازارهاي اول و دوم افزون بر اين نخستين روز مبادالتي مردادماه در فرابورس با دادوستد بيش از 169 ميليون ورق//ه بهادار به ارزش نزديك به 923 ميليارد ريال هم//راه بود. به موازات رش//د نزديك به نيمواحدي شاخص كل فرابورس و ايستادن اين نماگر در ارتفاع 924 واحدي، شاهد دادوستد بيش از 169 ميليون ورقه به ارزش حدود 923 ميلي//ارد ريال در بازارهاي فرابورس بوديم. در بازار اول در حالي نزديك به 42 ميليون سهم به ارزش بيش از 75 ميليارد ريال نقلوانتقال ياف//ت كه بازار دوم ميزبان جابهجايي بيش از 42 ميليون سهم به ارزشي بالغ بر 218 ميليارد ريال بود. به اين ترتيب بيش از نيمي از حجم مبادالت كل فرابورس در بازارهاي اول و دوم جابهجا شد. همچنين تغيير مالكيت افزون بر 75 ميليون س//هم ب//ه ارزش نزديك به 126 ميليارد ريال، نتيجه مب//ادالت صورتگرفته در تابلوه//اي معامالتي بازار پاي//ه بود و نماد »لكما« با دادوستد بيش 34 ميليون سهم به ارزش بالغ بر 22 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش مبادالت//ي را در س//ه تابلو معامالتي بازار پايه به خود اختصاص داد. اس//ناد خزانه اس//المي مرحله يازدهم نيز به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي صدرنشين تابلو اوراق با درآمد ثابت ش//دند. در اين تابل//و بيش از 479 هزار ورقه بهادار به ارزش بيش از 466 ميليارد ريال دس//ت به دست شد. عنوان بيشترين افزايش قيمت در ميان نمادهاي فرابورسي به نام نماد معامالتي ش//ركتهاي گروه س//رمايهگذاري ميراث فرهنگي، كش//ت و دام گلدشت نمونه اصفهان و سرمايهگذاري مسكن پرديس ثبت شد. از سوي ديگر نماد معامالتي شركتهاي بازرگاني و توليدي مرجان كار و مواد ويژه ليا با بيشترين كاهش قيمت تا سقف پنج درصدي مواجه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.