آينده بازار در دستان عربستان و روسيه

سناريوهاي پيش روي وزرا در نشست توليدكنندگان اوپك و غيراوپك؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه انرژی- شرايط بازار نفت براي كشورهاي نفتخيز، بحراني شده و قيمتها رو به كاهش است و تمديدتوافقكاهشتوليدديگرجوابنميدهد.

در همين حال وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك براي بررسي قيمتها در بازار نفت گردهم ميآيند تا برايجلوگيريازكاهشبيشترقيمتهاچارهانديشي كنند؛ قيمتهايي كه كاهش آن به زودي اقتصادهاي آنها را تحت فشار قرار خواهد داد.

اين كميته كه متشكل از وزراي كشورهاي كويت، روس//يه، ونزوئال، الجزاير و عمان است، موظف است پايبندي به توافق را بازبيني كرده و به بررسي شرايط بازاربپردازد.اينكميتهبرايتوصيههرگونهتغييريكه درتوافقالزمميبيند،داراياختياراستوبابهبودتوليد ليبي و نيجريه در ماههاي اخير به همراه اعالم تصميم اكوادوربرايخروجازتوافق،گمانهزنيهاييدربارهآنچه اين كميته ممكن است انجام دهد، وجود دارد.

در حالي كه مذاكرات پشت درهاي بسته مطمئنا بهموضوعاتمختلفوحتيمخالفاختصاصخواهد داشت،بسياريازتحليلگرانميگويندهرگونهتغييردر توافق از جمله محدود كردن توليد ليبي و نيجريه كه مطرح شده است، احتماال تا زمان نشست بعدي اوپك در03 نوامبرياحداقلتاپسازتابستاناعالمنخواهد شد.تاماسوارگا،تحليلگرشركتكارگزارينفت PVM Associates در اينباره چنين ميگويد: ظن من بر اين است كه اوپك و عربستان سعودي پيش از اينكه هرگونه تصميمي بگيرند تا زمان انتشار آمار عرضه و تقاضاي ژوييه منتظر خواهند ماند. در مجموع انتظار ميرود در نيمه دوم سال، تقاضا براي نفت اوپك رشد بزرگيداشتهباشد.بااينهمهتحليلگرانروسيمتعددي خاطرنش//ان كردهاند اگرچه روسيه در ظاهر از توافق كاهشتوليدحمايتميكنداماانتظاردارندعربستان سعودي به عنوان رهبر اوپك به توليد رو به رشد ليبي ونيجريهواكنشنشاندهد.

به گفته يك تحليلگر مقيم مسكو كه مايل نبود نامش فاش ش//ود، ش//ركتهاي نفتي روسيه راضي نيستنداماالكساندرنواك،وزيرانرژيروسيههمچنان اس//تدالل ميكند اگر اين توافق نبود قيمت نفت به ميانهمحدوده03 دالرسقوطميكرد.شركتمشاوره »پتروليوم پاليسي اينتليجنس« روز چهارشنبه اعالم كرد:عربستانسعوديدرواكنشبهدرخواستروسيه براي حمايت اين كشور از محدود شدن توليد ليبي و نيجريه، سرگرم بررسي كاهش يك ميليون بشكه در روز از صادرات در ميان س//اير گزينههاست.در حالي كه بسياري از ساير تحليلگران ميگويند چنين اقدام بزرگي از سوي سعوديها بعيد است، سارا واخشوري، مدير شركت مشاوره »اسويبي انرژي اينترنشنال« خاطرنش//ان ميكند كه توليد عربستان سعودي به ميزان قابل توجهي باالتر از سطح توليدش در نوامبر سال4102 استكهاوپكاستراتژيتوليدباحداكثر ظرفي//ت را آغاز كرد.طبق جديدترين نظرس//نجي »اساندپي گلوبال پالتس«، توليد عربستان سعودي 9/97 ميليونبشكهدرروزدرژوئندرمقايسهبا06/9 ميليونبش//كهدرروزدرنوامبرسال4102 بود.اين به معناي آن است كه از نظري تئوري، اگر قرار باشد عربستانسعوديچنينتصميميبگيرد،برايكاهش بيشترتوليدفضادارد.

مقامات نفتي عربستان سعودي در موارد مختلف خاطرنش//ان كردهاند كه نه تنها مايل به حفظ سهم بازارشان هستند بلكه ميخواهند كنترل و مديريت بازار را در دست داشته باشند.

اگرعربستانسعوديباكاهشتوليدموافقتكند، عدم توازن ميان نفت س//بك و سنگين بازار تشديد خواهد شد. اشباع عرضه كنوني در بازار نفت به دليل رشد توليد شيل آمريكا و ليبي و نيجريه بهطور عمده مربوطبهنفتشيرينوسبكاست.عربستانسعودي و بيشتر اعضاي كليدي خاورميانهاي اوپك كه عمده كاهشتوليدرابرعهدهگرفتهاندبهطورعمدهگريدهاي ترشوسنگينترتوليدميكنندوبازاردراينگريدهااز زمان اجراي توافق كاهش توليد به ميزان قابل توجهي محدودترشدهاست.

درنتيجهاختالفقيمتمياننفتهايسنگينو سبك به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و بر حاشيه سود پااليش//گاهي در آسيا كه مصرفكننده بزرگ انرژي بوده و پااليشگاههاي آن براي پااليش گريدهاي سنگينتربهينهشدهاند،تاثيرمنفيداشتهاست.

بهگفتهوارگا،اگرگريدهايسبكتربهدليلكاهش بيشترتوليدعربستانرقابتيترشوند،نبردبرايسهم بازارآسياشدتخواهدگرفت.

از س//وي ديگر عربستان س//عودي كه به توليد گريدهاي سبكتر خود ادامه داده حتي با وجود اينكه توليد نفت سنگينتر را كاهش داده، ممكن است براي تغييرتوازنتوليدخودمتقاعدشود.

محدوديت توليد براي ليبي و نيجريه به كاهش اشباع عرضه نفت سبك و شيرين و افزايش اختالف قيمتكمكخواهدكرد.

اما به نظر نميرسد هيچيك از اين دو كشور حاضر بهموافقتبامحدودتوليدباشند.مديرشركتملينفت ليبي گفته است وضعيت بشردوستانه اين كشور بايد موردلحاظقرارگيردووزيرنفتنيجريهنيزاحيايتوليد در ماههاي اخير را شكننده عنوان كرده است.

اما تحليلگران ميگويند بازار به دنبال نشانههايي خواهد بود كه كميته مونيتورينگ حداقل به بررسي گزينههايشدربارهچگونگيجذبهرگونهرشدبيشتر از س//وي ليبي و نيجريه بدون اضافه شدن به عرضه اضافي،خواهدپرداخت.

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به وضعيت بازار جهاني نفت و كاهش قيمت نفت طي ماههاي اخير اظهاركرد:دوكشوربزرگتوليدكنندهاوپكوغيراوپك يعنيعربستانسعوديوروسيهبرايبهبودوضعيتبازار جهانينفتبايدتوليدخودراكاهشدهند.

يونسآراباتاكيدبراينكهناظرانانتظارتحولزيادي از نشس//ت امروز ندارند، ادام//ه داد: اوپك براي حفظ جايگاهخودوارتباطباغيراوپكبايداقداماساسيكند. عربستانسعوديبهعنوانبزرگترينتوليدكنندهاوپك بايدواكنشمناسبيازخودنشاندهد.ازآنجاكهتوليد عربستانسعوديدرحالحاضربيشاز01 ميليون بشكه و بسيار باالتر از ساير اعضاست، اين كشور بايد با كاهش توليد خود جايگاه اوپك را حفظ كند زيرا ساير كش//ورها ظرفيتي براي كاهش توليد ندارند. اكوادور رس//ما اعالم كرده از توافق كاهش توليد كنارهگيري خواهدكرد.عراقهمباتوجهبهاينكهديگركشمكشي باداعشندارد،تمايلخودرابهافزايشتوليدنشانداده است.ويباتاكيدبراينكهنقشكنترلكنندگياوپكدر حالتضعيفاست،اظهاركرد:انتظارميرودعربستان سعودي و روسيه به عنوان بزرگترين اعضاي اوپك و غيراوپكبرايكنتوربازارتصميمجديبگيرندزيراليبي ونيجريهاعالمكردندباكاهشتوليدمواجهنيستند.

كميتهنظارتكنندهبرتوافقكاهشتوليدكشورهاي عضو و غيرعضو اوپك امروز در روسيه ديدار ميكند اما معلوم نيس//ت چگونه اعتماد بازار به اين توافق را احياميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.