ارزآوري 3/3 ميليارد دالري

Jahan e-Sanat - - News -

در حال حاضر كشور ما به جز مرزهاي آبي جنوبي با ساير كشورهاي همسايه ارتباط الكتريكي دارد. اين وضعيت شرايطي را براي كشور ايجاد خواهد كرد كه كشور به ساير بازارهاي منطقه در شمال كشور از طريق جمهوري آذربايجان و روسيه و تركيه به كشورهاي اروپايي و از طريق عراق به كشورهاي سوريه و لبنان و شمال آفريقا متصل شود.از همين رو وزارت نيرو »تبديل ايران به مركز راهبردي برق منطقه« را بهعنوان يك چشمانداز مورد توجه قرار داده و در راستاي گسترش مبادالت الكتريكي برونمرزي، ارتباط با كشورهاي روسيه، تاجيكستان و كشورهاي حوزه جنوبي خليجفارس را در دست بررسي، مطالعه و اقدام قرار داده است.بر همين اساس درآمد حاصل از صادرات برق از سال 92 تا پايان 9 ماهه سال 95 به سه ميليارد و 318 ميليون دالر رسيده است.در اين دوره زماني63 ميليارد 575و ميليون كيلووات ساعت برق به كشورهاي همجوار شامل پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، تركيه و عراق صادر شد.اين در حالي است كه مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت احمدينژاد، ميزان صادرات برق در سالهاي پاياني دولت دهم را حدود هشت ميليارد كيلووات ساعت و درآمدحاصلازصادراتبرقراحدود008 ميليوندالردرسالاعالمكردهبود.كشور عراقباواردات52 ميلياردو33 ميليونكيلوواتساعتبرقازايران،دررتبهنخست واردكنندگان برق ايران قرار گرفته است و پس از آن به ترتيب تركيه با شش ميليارد 385و ميليونكيلوواتساعت،افغانستانباسهميلياردو77 ميليونكيلوواتساعت و پاكستان با يك ميليارد و 668 كيلووات ساعت برق، مقامهاي دوم، سوم و چهارم را در واردات برق از ايران به خود اختصاص دادهاند.در دوره زماني ابتداي سال 1392 تا پايان 9 ماهه ،1395 ارمنستان 212 ميليون كيلووات ساعت و جمهوري آذربايجان 198 ميليون كيلووات ساعت برق از ايران وارد كردهاند.البته بايد توجه داشته باشيم كه ايران با برخي از اين كشورها مبادله برقي دارد؛ به اين معني كه در كنار صادرات در برخي فصول و ساعتهاي شبانهروز ايران از برخي از اين كشورها از جمله ارمنستان و تركمنستانبرقواردميكند.هوشنگفالحتيان،معاونوزيرنيرودراموربرقوانرژيدر موردوارداتبرقازكشورهايهمسايهگفت:باكشورهايارمنستانوتركمنستانبراي احداث خط سوم صادرات برق به ايران وارد مذاكره شدهايم و عالوه بر آن با جمهوري آذربايجان، گرجستان و روسيه نيز مذاكراتي براي تهاتر برق داشتهايم.وي ادامه داد: در صورتي كه خط سوم صادرات برق ارمنستان و تركمنستان احداث شود، ميتوانيم007 مگاوات برق وارداتي را به دو هزار مگاوات برسانيم.

باافزايشظرفيتنيروگاهيوهمچنينخطوطانتقالدرسالهاي2931 تاكنون ظرفيت صادرات برق ايران نيز افزايش يافته است از ابتداي دولت يازدهم تا امروز 54 واحد نيروگاهي جديد به بهرهبرداري رسيد و ظرفيت نيروگاههاي كشور با افزايشي هشت هزار مگاواتي به 77 هزار مگاوات رسيد.همچنين در اين مدت دو هزار و 433 كيلومتر خط انتقال و سه هزار 133و كيلومتر خط فوق توزيع در كشور احداث شده است كه به همين ترتيب، قابليت صادرات انرژي الكتريكي افزايش يافت.عالوه بر اين بيش از 890 هزار كيلومتر كابلكشي در ايران انجام گرفته تا برق به دورترين نقاط مصرف برسد و مشتركين از نعمت آن برخوردار شوند. اين حجم شبكه احداثشده برق بيش از 150 برابر طول مرزهاي زميني ايران با كشورهاي همسايه است.برق در ايران بدون در نظر گرفتن نيروگاهها و پستهاي برق در بيش از 890 هزار كيلومتر كابل جريان دارد. اين حجم شبكه برق احداث شده بيش از 150 برابر طول مرزهاي زميني ايران با كشورهاي همسايه است. ايران حدود شش هزار كيلومتر مرز زميني با همسايگان خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.