بهرهبرداري از پل 380 متري انتقال نفت

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با آبگيري سد بزرگ كارون4 در استان چهارمحالوبختياري، با حضور معاون امور آب و آبفاي وزير نيرو، بخشي از خطوط اصلي انتقال نفت و گاز كشور از نواحي توليد در مناطق جنوبي كشور به پااليشگاهها و مراكز مصرف در نواحي مركزي و شمالي كشور درون مخزن اين سد قرار گرفت و به اين منظور عمليات اجرايي»پل نفت« با هدف جابهجايي اين خطوط وارد مرحله اجرايي شد.

به گزارش وزارت نيرو، س//يدمحمدرضا رضازاده، مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در خصوص اهداف اصلي اين طرح گفت: عبور ايمن نفت خام و گاز از روي درياچه س//د كارون4 جهت انتقال به پااليشگاههاي تهران، تبريز و اصفهان و كاهش مخاطرات زيستمحيطي عبور اين ميزان از حاملهاي انرژي از بستر درياچه سد از اهداف اصلي اين طرح بوده است ضمن آنكه تسهيل در تردد روستاهاي واقع در طرفين مخزن سد و نيز وجود گذرگاه مطمئن جهت جابهجايي عشاير كوچرو منطقه و نيز گازرساني به اين مناطق از اهداف حاشيهاي اين طرح بزرگ ملي به شمار ميآيد.وي با اشاره به هزينهكرد 120 ميليارد توماني جهت اجراي اين س//ازه و تاسيسات جانبي آن ادامه داد: طراحان و مهندسان كشور اين پروژه را در يكي از دشوارترين شرايط ژئوتكنيكي در رشتهكوه زاگرس جوان اجرا كردند كه نشان از توانمندي و دانش فني بومي مناسب و سطح باال در ساختار علمي و اجرايي كشور دارد به گونهاي كه جهت جابهجايي اين خطوط لوله، پل بزرگ كابلي 380 متري به عرض حدود 10 متروباوزنيمعادل0091 تنمشتملبرسهپايهودوپايلونطراحي و اجرا شده و دهانه مياني آن، بيش از 210 متر طول دارد و نزديك به 27 كيلومتر لوله به صورت روگذر و افزون بر 9 كيلومتر به صورت زيرگذر در ساختار آن اجرا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.