تكذيب افزايش قيمت و سهميهبندي بنزين

Jahan e-Sanat - - News - خبر

معاون وزير نفت با تكذيب در دس//تور كار داشتن افزايش قيمت و س//هميهبندي مجدد بنزين گفت: مش//كلي در تامين بنزين و انواع س//وخت وجود ندارد و به خوبي توزيع س//وخت در كش//ور در حال مديريت است.

كاظم//ي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين نيز بيان كرد: موضوع افزايش قيمت نيز مطرح نيست و ما چنين درخواستي را ارائه نكردهايم.

ب//ه گزارش ايرن//ا، وي علت اصلي افزايش مي//زان مصرف بنزين در س//الجاري را افزايش رش//د اقتصادي كش//ور و رفاه بيش//تر دانست و تصريح كرد: به دليل رش//د اقتصادي كش//ور ميزان استفاده از خودرو و ش//مارهگذاري آن، حدود 8/5 درصد افزايش داشته كه افزايش مصرف بنزين را به دنبال دارد.

دولت از بهار سال 1394 عرضه بنزين دونرخي را متوقف كرد و بر اين اساس نرخ بنزين معمولي در سراسر كشور ليتري 10 هزار ريال تعيين شد كه بدون سهميهبندي عرضه ميشود.

پس از تكنرخي ش//دن بنزين، ميزان اس//تفاده رانندگان خودرو از كارت سوخت كاهش زيادي يافته و مردم تمايل دارند از كارت سوخت جايگاهداران استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.