بردهکشی مافيایی از کودکان مهاجر

Jahan e-Sanat - - News - تلخند

گروه جامعه- باز هم كودكان كار و اين بار مافياي كساني كه از اين كودكان كار ميكشند و كودكان مهاجري كه وارد ايران شده و به بردگي كشيده ميشوند و اما در ميان آسيبهاي روحي و جسمي كه ميبينند، وضعيت درماني و زندگي آنها به ميزان شرايطشان اسفبار است. جامعه هم كه آنها را نميپذيرد و دستگاههاي مسوول هم با تبعيض قائل شدن بين كودكان كار ايراني و مهاجر به هيچ عنوان به حقوق آنها توجه و رس//يدگي نميكنند. چندي پيش عضو هياتمديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به معرفي سه بيمارستان س//ينا، امامخميني )ره( و بهارلو به منظ//ور ويزيت و درمان راي//گان كودكان كار و خيابان از سوي وزارت بهداشت از عدم همكاري اين بيمارس//تانها براي درم//ان اين كودكان و برخورد سليقهاي در پذيرش آنان خبر داد.

طاهره پژوهش در گفتوگو با ايس//نا عنوان كرده: اين بيمارس//تانها در درمان كودكان كار ياري نميكنن//د و درحالي كه انتظ//ار ميرود درمان اين كودكان رايگان باش//د اما تعرفههاي درمان اتباع بيشتر است.

برخ/يكودكانكاردچاربلوغديررس شدهاند

كودكان كار بهخصوص اتباع، آگاهي از شناخت بيماري خود ندارند و سالمتي كودك در چنين خانوادههاي//ي در درجه آخر اهميت قرار دارد به طوريكه حتي كودك 17 سالهاي تحت پوشش يكيازانجمنهاستكهبعداز71 سالسنبراي اولين بار توسط انجمن به يك مركز درماني براي معاينه مراجعه كرد. اينها گفته پژوهش است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: پيش از اين با پديده بلوغ زودرس در ميان كودكان مواجه بوديم اما اكنون در بين كودكان كار پسر مواردي از بلوغ ديررس ديده شده اس//ت. اين امر ممكن است عالوه بر مس//ايل پزش//كي به نحوه و شرايط زندگي اين كودكان كه اغلب زبالهگردي ميكنند نيز مربوط شود. بسياري از بيماريهاي كودكان كار و خيابان به دليل عدم رصد و پيگيري ناشناخته ماندهاند. تنها تعداد كمي از كودكان تحت پوشش NGO ها نسبت به تعيين تكليف وزارت بهداشت براي پذيرش كودكان توسط سه بيمارستان يادشده به منظور درمان رايگان، اطالعات دارند.

آم/ار واقع/ي از تع/داد ك/ودكان كار كارگاههاي زيرزمين/ي و بازار تهران وجود ندارد

كودكان تحت پوشش شبكه ياري كودكان كار و خياباني 12 هزار نفر عنوان شده است. اما آمار واقعي كودكاني كه در كارگاههاي زيرزميني و بازار تهران مشغول به كار هستند در دست نيست.

همچني//ن اين انتقاد از اداره كل اتباع وزارت كشور به دليل عدم رسيدگي مناسب به كودكاني كه در ايران زندگي ميكنند، وجود دارد. پژوهش يكي از مشكالتي كه با آن مواجه هستند را، ورود غيرقانوني كودكان اتباع به كشور آن هم تنها و بدون حضور خانواده و والدين به اين اميد كه كار و مخارج خانواده را در افغانس//تان تامين كنند، بيانميكند.هفتهگذشته71 كودككاراتباعرا پس از دستگيري براي بازگشت به كشور خود رد مرز كردهاند اين در حالي است كه به گفته خود مسووالن، آنها پس از خروج از ايران دوباره توسط قاچاقچيان وارد كشور ما ميشوند.

پژوهش با بيان اينكه بايد خانوادههاي اتباع شناسايي و پرونده مددكاري براي آنها تشكيل ش//ود، يادآور شد: وقتي ايران پيماننامه حقوق كودك را پذيرفته يعني آنكه دولت موظف است تمام كودكاني كه در خاك كشور زندگي ميكنند اعم از اتباع و ايراني، مهاجر و غيرمهاجر را تحت حمايت قرار دهد.

الزم ب//ه ذكر اس//ت اغلب اين ك//ودكان به صورت غيرقانوني از مرزها وارد كشور ميشوند و در كارگاهه//اي زيرزميني به عنوان نيروي كار ارزان به كار گرفته ميشوند؛ اين به آن معناست كه بخش//ي از اقتصاد زيرزميني روي دوش اين كودكان است.

كودكاني كه دوس/ت داشتن و دوست داشته شدن را ياد نميگيرند

كودكان كار مهاجر به دليل عدم وجود والدين در كنار خود، به ناچار مجبورند در كنار بزرگساالن غيروالد و در مكانهاي بعضا زيرزميني يا انباري مغازهها زندگي كنند كه به علت حضور زودهنگام در بازار كار و نبود خانواده، دوست داشتن و دوست داش//ته شدن را ياد نميگيرند كه همين امر در آينده آنها را با مشكالت زيادي مواجه ميكند.

پژوهش با بي//ان اينكه با انگش//تنگاري از كودكان اتباع فاقد برگه هويت ميتوان به راحتي با صدور برگه هويت، ورود و خروج و بعضا جرمهايي كه صورت ميگيرد را رصد كرد ادامه داد: چنين اقدامي براي حفظ امنيت اين كودكان و امنيت كشور ضروري است.

چراصدايمشاوره321مشمولكودكان اتباع نميشود

عضو هياتمدي//ره انجمن حمايت از حقوق كودك ادامه داد: تلف//ن 123 را به كودكان كار اتب//اع معرفي كرديم اما آنها عن//وان كردند كه پس از تماس با اين سامانه، مددكار به آنها گفته كه خدمات مشاورهاي تنها دربرگيرنده كودكان ايراني ميش//ود. اين خود نوعي تبعيض اس//ت. اين كودكان هم در ايران زندگي و كار ميكنند و آس//يب ميبينند.به گفته پژوهش 62 درصد كودكان كار را اتباع بيگانه تشكيل ميدهند اين در حالي اس//ت كه تعداد كودكان پاكستاني در ميان آنها زياد نيس//ت.عضو هياتمديره انجمن حمايت از حقوق كودك، تركتحصيل، شرايط ب//د اقتصادي خانوادهها، تعطيل//ي كارخانهها و كارگاههاي كوچك و خرد، اعتياد، نبود سرپرست ...و را از علل مهم افزايش تعداد كودكان كار خواند. متاسفانه مدارس ما دوستدار كودك نيستند به هميندليلشاهديمآمارتركتحصيلبهخصوص از مقطع دوم متوس//طه نسبت به ساير مقاطع بسيار بيشتر است. بنابراين رسيدگي مددكاري به وضعيت دانشآموزان دبيرستاني در مدارس امري ضروري است.

ض/رورت حضور بيش/تر م/ددكار در مدارس سه منطقه پرخطر تهران

پژوه//ش با تاكيد بر اينك//ه مدارس مناطق مح//روم و پرخطر باالخ//ص ‪15 21،‬ و 20 ، 2 )فرحزاد( و مناطق حاشيهنشين تهران نيازمند حض//ور ق//وي و جديت//ر م//ددكار در مدارس هستند، گفت: براس//اس گزارشهاي دريافتي از 240 دانشآموز مدرس//ه ابوذر غفاري منطقه ‪140 21،‬ دانشآموز بعد از س//اعت مدرسه كار ميكنند يا دختران مدرس//ه حضرت زهرا )س( در منطقه 12 نيز بعد از اتمام ساعت درس، وارد خيابان شده و كار ميكنند. در واقع سازمانهاي مسوول ميتوانند با استخدام مددكاران كودك در م//دارس به راحتي خانوادههايي كه به دليل نياز مالي، كودكان خود را به خيابان ميفرستند، شناسايي كنند و پس از رفع نياز خانواده، كودك را به چرخه تحصيل بازگردانند. به اين ترتيب با شناسايي خانوادههاي نيازمند باندهاي مافيايي كودك نيز به راحتي شناس//ايي و تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.

به گفته وي، براس//اس تحقيقات 90 درصد ك//ودكان كار و خيابان داراي خانواده هس//تند، هرچند ممكن است يكي از سرپرستان خانواده خ//ود را از دس//ت داده باش//ند. كمت//ر از 10 درص//د كودكان به ص//ورت بان//دي و مافيايي مشغول كارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.