داليل عدم حضورم در كابينه را بهرييسجمهورگفتهام

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزير آموزشوپرورش درب//اره حضورش در كابينه دوزادهم گفت: به دكتر روحاني داليل ع//دم حضورم در كابينه دوازدهم را گفتهام.فخرالدين دانشآشتياني همچنين درباره استخدام نيروهاي قراردادي كه بيش از51سال سابقه دارند، افزود: بارها اعالم كردهايم كه استخدام از طريق آزمون استخدامي انجام ميش//ود زيرا نيروي انس//اني براي ما اهميت دارد و افراد بايد از طريق آزمون استخدامي و اخذ صالحيتهاي الزم وارد نظام تعليم و تربيت شوند. در پيشدبستاني استخدام نداريم بلكه نظارت بر محتواي آموزشي داريم و مراكز به شكلغيردولتيفعاليتميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.