15

Jahan e-Sanat - - News -

طلب//كاران نفت ته//ران كه از صبح ديروز در مقابل وزارت نفت تجمع كرده بودند پس از چندين س//اعت ايستادن مقابل اين وزارتخانه و نگرفتن پاس//خ به صورت دس//تهجمعي راهي سازمان بازرس//ي كل كش//ور ش//دند. عليرضا بيرانوند و وحيد اميري برجس//تهترين طلبكاران حاضر در تجمع ديروز حضور داشتند كه از دو سال گذشته و قبل از واگذاري اين تيم به شركت بهنام پيشرو مطالبات خ//ود را درياف//ت نكردهاند. تجمعكنن//دگان تهدي//د كردهان//د در صورتي كه پاسخي روشن دريافت نكنند براي حل مشكل خود به AFC شكايت خواهند كرد.

بازيكنان نفت تهران قصد داش//تند براي ديدار با مسووالن سازمان بازرسي وارد س//اختمان شوند كه اين اجازه به آنها داده نشد، اما محسن سيدي مربي دروازهبانان نفت به نمايندگي از بازيكنان نشستي را با مسووالن سازمان بازرسي برگزار كرد.

س//يدي بعد از خروج از اين نشست گفت: متوجه شديم اين همه كاري كه تا حاال كرديم بينتيجه بوده و باش//گاه نفت اصال ربطي به وزارتخانه ندارد و دو س//ال است كه تيم به بخش خصوصي واگذار شده است.

سيدي تاكيد كرد: ما به اين نتيجه رسيديم كه به دادگاه حقوقي مراجعه كرده و از كساني كه تيم را از بدنه دولت جدا كردهاند ش//كايت كنيم. همچنين كپ//ي حكم كميت//ه انضباطي كه مهر رياست آن پاي نامه است را به سازمان بازرسي كل كشور ميدهيم چون پاي قراردادها را آلاسحاق و قنبرزاده امضا كردهاند. س//يدي در پاي//ان با انتقاد از كس//اني ك//ه در وزارت نفت به تجمع آنه//ا بياعتنايي كردن//د، گفت: انتظار داش//تيم مديران نفتي مثل جلسهاي كه در س//ازمان بازرسي داشتيم به ما راهنماي//ي ميدادن//د و دكت//ر خليلي حداقل بازيكنان مليپوش ايران را كه تي//م را به جام جهاني بردند يك چاي ميهمان ميكرد. پايتوتالدرپروندهبدهينفت كاپيت//ان فصل گذش//ته نفت تهران ميگويد از باش//گاه نف//ت 900 ميليون تومان طلب دارد و حسابش مسدود شده اس//ت. وحيد حمدينژاد پس از تجمع جلوي وزارت نفت، اظه//ار كرد: از آقاي زنگنه سوال دارم كه چطور قرارداد توتال كه يك قرارداد بزرگ نفتي است را امضا كردهاند، اما باشگاه نفت با اين همه سابقه را نتوانستند واگذار كنند؟ او بايد پول ما را از يكسري كه مشخص نيست از كجا آمدهاند، بگيرد.

او افزود: به وزارت نفت آمديم تا وزير را ببيني//م اما در نهايت با حراس//ت اين وزارتخانه درگير شديم. معلوم نيست كه پشت پرده اين ماجرا چه خبر است. مگر اي//ن تيم خريدار ديگري ندارد؟ كاپيتان پيشين نفت درباره طلبش از اين باشگاه گفت: من 900 ميليون تومان از اين تيم طل//ب دارم اما آن را پرداخت نميكنند. حسابم بسته ش//ده و ماشينم را توقيف كردهاند. آقاي وزير نگذاريد همكارانتان كه ممنوعالخروج شده بودند راحت براي خود كار كنند اما اموالمان توقيف شود. بيرانوند: ارثم را ميخواهم عليرضا بيرانوند درباره رسيدگي وزير نفتبهشكايتبازيكنانباشگاهنفتتهران گفت: به نظر من اگر آقاي زنگنه جلسهاي را با رييسجمهور مملكت دارد، كنسل كند و جلسهاي را با ما برگزار كند، چون مساله خيلي مهم است. بعضي از بازيكنان ماوبرخيازتداركاتمابا5 ميليونتومان نيز ميتوانند زندگي خود را بچرخانند ولي متاسفانه نميدانم آقاي شريف حسيني اس//ت يا آقاي حسين شريف است كه او را مقابل ما قرار ميدهند و ميگويند كه كارهاي م//ا را پيگيري كند! من فقط از آقاي زنگنه خواهش ميكنم، وقتي كار را ميدهد به دست آقاي شريف حسيني كه ممنوعالخروجيخودرادرمالياتحلكند و بعد ميگويد كه »ما كارهاي نيستيم،« خيليكاربدياست.01 بارباآقايشريف حس//يني صحبت كردم و ايشان به من گفتند كه سه، چهار روز تحمل كنيد تا بچهها تمرين كنند اما ايشان تنها به دنبال اين بود كه بتواند ممنوعالخروجي خود را حل كند و از كشور خارج شود. ديروز كه با ايشان تماس گرفتيم به ما ميگويد كه من با ش//ما كاري ندارم و برويد با فالني صحبتكنيد.

زلزلهدرليستنفتباجانشيني درخشان

با جدايي علي كريمي و انتخاب حميد درخشان به عنوان سرمربي نفت تهران تغييرات زيادي در كادر بازيكنان اين تيم صورت گرفته است. علي كريمي پس از سه هفته حضور در تمرينات نفت تهران جمعي از بازيكنان را براي پيوستن به اين تيم انتخ//اب كرد و اين بازيكنان پس از امضاي پيشقرارداد مشروط با باشگاه در تمرينات حاضر شدند.

كريمي از عملكرد برخي از بازيكنان رضايت نداشت و به آنها گفته بود ليست نهايياش را به باشگاه ميدهد و با نفراتي كه مورد تاييد وي باش//ند قرارداد بسته خواهد شد.

او در نهايت همه نفرات سرشناس//ي كه به تمرينات دعوت كرده بود را تاييد كرد و چند بازيكن تستي بزرگسال و زير 23 س//ال را هم در ليست 24 نفره خود قرار داد و باشگاه نفت با آنها قرارداد بست. قراردادهايي كه گفته ميشود براي برخي بازيكن//ان از جمله بازيكنان مطرح ليگ برتر و ليگ يكي مشروط بوده و در صورت عدم كارايي قابل فسخ بوده بدون اينكه مبلغي به آنها پرداخت شود. اين قراردادها چهارشنبههفتهگذشتهدرهياتفوتبالو پنجشنبه در سازمان ليگ به ثبت رسيد اما علي كريمي از عصر چهارشنبه هفته گذشته تصميم به جدايي از نفت گرفت و پاسخ تماسهاي مسووالن باشگاه نفت را هم نداد.

دس//تياران علي كريم//ي هم حاضر نبودند در تمرينات ش//ركت كرده و در بازي س//وپرجام روي نيمكت بنشينند چراكه علي كريمي قرارداد نبس//ته بود. نفتيها پنجشنبه با حميد درخشان به توافق رسيدند و پيشقرارداد امضا كردند كه قرار است طي روزهاي آينده تبديل به قرارداد رسمي شود.

گفتني اس//ت درخشان بس//ياري از بازيكنان//ي كه مورد تايي//د كريمي قرار گرفته و قراردادش//ان در س//ازمان ليگ هم به ثبت رس//يده ب//ود را نميخواهد. چند نفر از بازيكنان نفت تهران كه مقابل وزارت نفت حاضر شده بودند گفتهاند كه درخشاناعالمكردهحدود51بازيكننفت تهران را نميخواهد. درخشان اعالم كرده كه بايد تيم را خودش ببندد و بازيكنان مد نظرش را به تيم بياورد.

درخش//ان امين منوچه//ري و پيام صادقيان را نخواس//ته و صادقيان هم در واكنش اعالم كرده فقط با علي كريمي كار ميكن//د و همي//ن مس//اله بين او و سرمربي جديد نفت جدال كالمي ايجاد كرده است.

ع//الوه بر صادقيان و منوچهري خبر ميرس//د كه مهدي دغاغله و حميدرضا عليعسگري كه در ليست كريمي بودند هم مدنظر درخشان نيستند. همچنين بازيكناني مثل پيمان ميري و علياكبر رضاي//ي ك//ه از ليگ ي//ك و دو به نفت آمده و در تس//تها م//ورد تاييد كريمي قرار گرفته بودند و بزرگسال هستند نيز در ليس//ت درخشان نيستند و عذر آنها خواسته شده است.

ميثم باش//وكي بازيكن سابق تيم ب پرسپوليس كه در تستها تاييد شده و در فهرست زير 23 سال منتخب كريمي ق//رار گرفت//ه بود هم مدنظر درخش//ان نيست. از بين نفراتي كه كريمي خواسته فعال فقط طاهر جهانبخش مدافع ليگ يكي و اميرحسين فشنگچي مورد تاييد درخشان قرار گرفته و در بازي سوپرجام هم به ميدان رفتند. درخشان همان روز جمع//ه تصميم گرفت برخ//ي نفرات را كنار بگذارد و از باش//گاه خواست نام آنها را از ليست خارج كند تا بتواند بازيكنان جديدي را جذب كند.

درخش//ان ميخواهد تيم جديدي تشكيل دهد و البته گزينههاي موجود در بازار نقل و انتقاالت تعدادشان زياد نيست. وضعيت ثبت قرارداد بازيكنان نفت تهران نامش//خص اس//ت و هيات فوتبال تهران ثبت قرارداد بازيكنان نفت را قبول ندارد اما س//ازمان ليگ قرارداد بازيكنان نفت را ثبت كرده اس//ت. طي هفته جاري بازيكناني با نظر درخشان به نفت اضافه ميش//وند و بايد ديد اين تي//م ميتواند در فرصت كم باقيمانده سر و سامان بگيرد يا خير. درآمد921 ميليونيوروييرئالازفروشنيمكتنشينها رئالمادريد از فروش بازيكنان خود در اين تابس//تان 129 ميليون يورو درآمدزايي داشته است، بازيكناني كه اغلب نيمكتنشين بودند.

مورات//ا ب//ا مبلغ 80 ميليون يورو به چلس//ي پيوس//ت ت//ا تبديل به گرانقيمتترين فروش تاريخ رئالمادريد ش//ود. اين بازيكن در طول فصل گذشته با وجود نيمكتنشيني با 20 گل زده دومين گلزن برتر تيم پس از رونالدو بود. ديگر فروش مهم رئال، خامس رودريگز بود. اين بازيكن براي دو فصل به صورت قرضي به بايرن ملحق شد كه باوارياييها براي هر فصل حضور وي در تيمشان پنج ميليون يورو به رئال ميپردازند. بايرن ميتواند در س//ال 2019 با پرداخت 2/35 ميليون يورو قرارداد را به حالت دائمي درآورد. رئ//ال از فروش ماريانو، مهاج//م دومينيكنياالصل به ليون مبلغ هشت ميليون يورو درآمدزايي كرد و 50 درصد حق انتقال وي در آينده را در اختيار گرفت. اين بازيكن سال گذشته در 302 دقيقه بازي براي رئال پنج گل زد و پنج پاس گل داد.

دنيلو كه امروز به منچسترسيتي پيوست، مبلغ 30 ميليون يورو نقد )و پنج ميليون يورو پاداش براساس عملكرد( را نصيب رئالمادريد ميكند و فروش ديگو يورنته، محصول آكادمي رئال به سوسيهداد هم شش ميليون يورو درآمدزايي به همراه داشت. رئال در نقطه مقابل فقط 26 ميليون يورو براي تئو و 16/5 ميليون يورو براي تئو هرناندز پرداخت تا مجموعا 42/5 ميليون يورو براي نقلوانتقاالت هزينه داشته باشد. شكستتوپچيهامقابلآبيهايلندن چلس//ي در ديداري دوس//تانه 3 بر صفر آرسنال را شكست داد. شنبه گذش//ته در يك ديدار دوس//تانه، تيمهاي آرسنال و چلسي به مصاف هم رفتند كه در نهايت تيم كونته موفق شد 3 بر صفر همشهري لندني خود را شكست دهد.

چلس//ي و آرسنال شنبه گذش//ته در ورزشگاه ملي پكن به مصاف هم رفتند كه آبيهاي لندن با گلهاي باتشوايي در دقايق 42 و 49 و ويليان در دقيقه 04، به پيروزي رسيدند. به اين ترتيب چلسي به نوعي انتقام شكست 0-3 در بازي رفت فصل گذشته ليگ برتر و همچنين باخت در فينال جام حذفي را از آرسنال گرفت.

آرسنال در نيمه اول با اين تركيب به ميدان رفت: اوسپينا، نايلز، مرتساكر، مونرئال، چمبرلين، رمزي، ژاكا، برامال، اوزيل، ايووبي، الكازت. ونگر در طول بازيدهتعويضانجامدادوفقطايووبيكل09 دقيقهدرزمينحضورداشت. بازيكنان تعويضي وارد شده به زمين اين افراد بودند: كوشيلني، ژيرو، ولبك، كوالشيناچ، مارتينز، كوكلين، ال نني، مالن، نلسون و ويالك. دنيلوبهمنچسترسيتيپيوست مدافع 26 ساله برزيلي بعد از رسمي شدن انتقالش به جمع شاگردان گوارديوال به وبس//ايت رس//مي باش//گاه گفت: خيلي خوش//حالم كه به منچسترس//يتي پيوستهام. از باش//گاههاي ديگري هم عالقهمند بودند اما هميشه ميخواستم براي پپ گوارديوال بازي كنم. به محض اينكه از عالقه او مطلع شدم، بالفاصله فهميدم كه ميخواهم بازيكن سيتي شوم. بيصبرانه منتظر شروع كار هستم و به دنبال آشنايي و شناخت همتيميهايم طي هفتههاي آينده هستم.

دنيلو بعد از پشتسر گذاشتن تستهاي پزشكي، قراردادي پنج ساله با سيتيزنها امضا كرد اما رقم انتقال بهطور دقيق مشخص نيست اما طبق گزارش منابع نزديك، رئالمادريد 36 ميليون يورو دريافت خواهد كرد.

اين بازيكن در تابستان 2015 با مبلغ 31/5 ميليون يورو به رئالمادريد آمده بود و تا س//ال 2021 قرارداد داش//ت. طي دو فصل، او 56 بازي براي رئالمادريد انجام داد و در اين مدت 3 گل به ثمر رساند و 9 پاس گل داد. شكستسنگينبايرنمونيخمقابلميالن بايرنمونيخ در دومين بازي دوستانه خود در شرق آسيا متحمل شكستي سنگين شد.

بايرنمونيخ كه در اولين بازي خود در تور آس//يايي در ضربات پنالتي مغلوب آرسنال شده بود اين بار در شهر شنزن به مصاف ميالن رفت و در پايان با نتيجه 0-4 مغلوب اين تيم شد. در اين بازي ابتدا فرانك كسيه در دقيقه 14 دروازه فروختل را باز كرد. در ادامه پاتريك كورتونه موفق شد در دقايق 24 و 43 دوبار ديگر دروازه بايرنمونيخ را باز كند تا شكستي سنگين در انتظار تيم آنچلوتي باشد.

نيمه دوم بسيار كمحادثهتر از نيمه اول دنبال شد و در دقايق پاياني بازي هاكان چالهان اوعلو با ضربهاي دقيق از پشت محوطه جريمه، چهارمين گل ميالن را به ثمر رساند. تيم ميالن در اولين بازي خود در اين رقابتها 1-3 مغلوب دورتموند شده بود. افقي: -1 كاخي در تهران كه تبدیل به موزه شده است- محلي براي نگهداري كودكان خردسال -2 آتشزنه گوگردي- دوست خوب و پایدار در دوستي -3 گرمي و حرارت دادن- سوره 78 قرآنكریم- رشتهكوهي در آسیاي مركزي- پاروي قایقرانان -4 نام دیگر دریاچه پریشان- ماهي كنسروي- اجاق شیرینيپزي- ذخیره معدني -5 مردمان- ایالتي در شمال مركزي آمریكا- فرودگاهي در لندن -6 ترس ناگهاني- مجموعه انگشتان یك دست- شهید مرد صدر اسالم در جنگ صفین -7 فلز سرخرنگ- قطعه زمین زراعي- پیوسته و دائمي- درخت لرزان -8 سخن خوشایند- سنجش و تجربه -9 مرغ خانگي- نوعي نان ضخیم و پوك- دانه ریز خوراكي- حشره جهنده -10 فدراسیون بینالمللي شنا- پیامبر پادشاه- تیز و قاطع -11 دسته پیستون- فریاد مهیب حیوان درنده- حقیر و فاقد ارزش در نظر دیگران -12 خونبها- صفحات اینترنتي- دودمان- زاهد و عابد -13 به جاي او- درخت انار- نصف- تیرگي چشم -14 داراي حد و مرز معین- محول شده به دیگري -15 نخستین فن تاریخ بشر بهشمار ميآید- ممانعت از پیشرفت كار

ج عمودي: -1 درك و دریافت نادرست و نام كتابي از آلبر كامو- حشره كوچك قرمز رنگ با خالهاي سیاه -2 راهنماي دریانوردان در شبهاي تیره -3 رد كردن مزاحم- ثروت و دارایي- كهنه و فرسوده- من و شما ميشویم 4-درختيدارايچوبسختوپربها-معروفترینجشنواره سینماي فرانسه- از گروههاي خوني- شیوه تركیب واژهها براي ساختن جمله یا عبارت -5 قوم نامتمدن تاریخ و نوعي نگاه- قطره اش//ك- تعداد اندك از افراد خاص -6 كالم استفهام- نام فرمانده نیروي دریایي خشایارشاهآشكار و معلوم شدن -7 آن به انگلیسي- یگان نظامي شامل چند گردان- صداي دردمند و شیون- شر و فتنه -8 آگهي تصویري تلویزیوني یا سینمایي یك فیلم )تیزر(آهو، غزال -9 صندلي راحتي و باشكوه- روي صحنه بردن نمایشنامهاشتیاق- نیزه كوچك -10 ندادهنده غیبي- معاصر و همدوره- سر و سامان -11 پرگار- غضبناك و خشمناك- تندیس و مجسمه -12 چ//رم داخل كف//ش- حرف دهنكجي- غ//ذاي آبكي متنوع- بدون سخن و بيصدا -13 كالم تعج//ب- باتري مس//تطیلي- طالیي رنگ- واحد پول كشور آلباني -14 نخستین داس//تان كوتاه از سیدمحمدعلي جمالزاده نویسنده فقید ایراني -15 ورزشكار باالرونده از ارتفاعات- مجرب بودن جوابجدولشماره439 ا د م و ح و ا س ه/ ا م د ا ر ي د ر ر ا ه/ ك ا ر د ي ف ا ت ز ت ب ر ل ي ا م ت ت ه/ د ا ن ب ي ا و و س ا ب ا د ل ج و ج ن ا ز ك ن ا ق ل ا و ل ي ت ه/ ا و ا ن ا ف ر ا ر ه/ ر ج ي ر پ ا ر س ا ر ي ل ك ا و ا ك م ن ب س ط ت م ر ن ح ي ف ي ز د د ن خ ش ا ب ت ا ر ي ك ي ظ ه/ ر ت ت م ا ج ن ا س ا س ل ا م م ل ت د ا ت ر م ي م ن ت ر ق س ا م ب ا ط ب س ه/ ن م ا م ي ل ي ب ر و ن ت ه/ ا ر ب ا ع ي ا ت ا ر ا م ي د ن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.