محروميتبازيكناناستقالل براساس آييننامه تصويب نشده!

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در حالي سه بازيكن استقالل را محروم كرده كه اين بند انضباطي هنوز به صورت رسمي تصويب نشده است.

شوك بزرگي كه كميته انضباطي در آستانه رقابتهاي ليگ برتر به باشگاه استقالل وارد كرد، محروميت سه بازيكن مليپوش اميد اين تيم از همراهي آبيپوشان در هفته اول مسابقات ليگ برتر است. همراه نشدن اين سه بازيكن با تيم اميد منجر به اين شد تا كميته انضباطي اولين برخورد را با تيمهاي متخلف در اين زمينه با آبيپوشان انجام دهد. حكم موقت محروميت اين سه بازيكن تا تاريخ 9 مرداد در حالي صادر شد كه استقالل 6 مرداد اولين بازي خود در ليگ برتر را پيش رو دارد و با اين حكم عمال اين سه بازيكن مجوز حضور در آن ميدان را پيدا نخواهند كرد.

كميتهانضباطيفدراسيونفوتبالبراساسآييننامهانضباطيجديد فدراسيون چنين برخوردي را با باشگاه استقالل داشته است؛ در حالي كه اين آييننامه تاكنون مصوب نشده و قاعدتا نميتواند قابليت اجرايي و استناد داشته باشد.

درابتدايليگشانزدهم،تيممليفوتبالكشورمانطبقبرنامههاي از پيش اعالم شده، اردوي آمادهسازي در ارمنستان را پيشرو داشت و از آنجا كه برخي از باش//گاهها و به خصوص باشگاههايي كه تعداد مليپوشانشان بيشتر بود حاضر به همكاري با تيم ملي و قراردادن مليپوش//ان خود در اختيار تيم ملي نش//دند، فدراسيون فوتبال به منظور باال نگرفتن دعوا خيلي س//ريع اردوي تداركاتي تيم ملي در ارمنستان را لغو كرد.

اما اردوي آمادگي نيمفصل تيم ملي در امارات شرايط ديگري داشت. دعوا بين برانكو ايوانكوويچ سرمربي پرسپوليس و كارلوس كيروش علني شد و باشگاه پرسپوليس به صورت واضح همكارياش با تيم ملي را بر هم زد تا بهطور كلي اردوي تيم ملي در امارات كنسل شود و همه مليپوش//ان به تهران برگردند. بعد از آن بود كه كيروش در اقدامي احساسي روي نام مليپوشان پرسپوليس )به صورت موقت( قلم قرمز كشيد و آنها را به اردوي بعدي تيم ملي دعوت نكرد.

دعوا بين پرسپوليس و تيم ملي باعث شد قانونگذاران در فدراسيون فوتبال به اين فكر افتند كه با تصويب يك آييننامه انضباطي داخلي، باشگاهها را ملزم به همكاري با تيمهاي ملي كنند و براي باشگاهها و بازيكنان متخلف جرايمي از جمله محروميت در نظر بگيرند اما نكته قابل توجه اين اس//ت كه اين آييننامه در حالي بهعنوان اولين تيم، يقه استقالل را گرفت كه هنوز تصويب نشده و عمال قابليت اجرايي پيدا نكرده است.

چنين به نظر ميرسد كه فدراسيون فوتبال درست در سال جام جهاني قصد دارد چارچوب باش//گاههايي كه مليپ//وش دارند را در راستاي همكاري با تيم ملي كامال ببندد و براي زهر چشم گرفتن از ديگر باشگاههايي كه سابقه ايستادن مقابل تيم ملي و حتي نشاندن حرفشان به كرسي مقابل تيم ملي را داشتند، اولين برخورد با استقالل صورت گيرد. در حالي كه باشگاه استقالل در همكاري با تيمهاي ملي خوشسابقه بوده و حتي در ديدار مقابل العين تاوان سنگيني براي همكاري با تيم ملي جوانان پرداخت كرد و ممانعت از حضور بازيكنانش در تيمهاي ملي، مسبوق به سابقه نبوده است. موتا: پاريسنژرمن به نيمار نياز دارد روبينكازاناززنيتشكستخورد نيمانكيسامربيدروازهبانهاينفتتهرانشد واگذاري بليتفروش/ي ورزشگاه آزادي به شركت توسعه و تجهيز قرعهكشيجامحذفيفوتبال3 مردادبرگزارميشود شكايتقلعهنوييازتراكتورسازي

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.