تيم كشتي آزاد نوجوانان ايران قهرمان آسيا شد

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

مهر- تيم كشتي آزاد نوجوانان ايران با كسب چهار مدال طال، دو نقره و دو برنز عنوان قهرماني رقابتهاي آسيايي در بانكوك تايلند را از آن خود كرد.

مسابقات كشتي آزاد نوجوانان قهرماني آسيا در سال 2017 روزهاي 31 تير و اول مردادماه در تايلند برگزار شد و در پايان، تيم ايران توسط سيدعرفان جعفريان، مهدي عشقي، عباس فروتن و سيدمهدي هاشمي در اوزان ‪85 45، 64،‬ و 100 كيلوگ//رم صاحب مدال طال، مرتضي پورمرتضوي و ميثم زارع در اوزان 58 و 76 كيلوگرم صاحب مدال نقره و مهدي ويسي و سيدمبين حسيني در اوزان 42 و 69 كيلوگرم صاحب مدال برنز شد و با 79 امتياز به عنوان قهرماني رسيد.

در وزن 46 كيلوگرم س//يدعرفان جعفريان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتيجه6 بر2 مقابل كشتيگيري از ازبكستان به پيروزي رسيد. وي در دور بعد نيزبانتيجه5 بر3 ازسدحريفهنديگذشتوبهديدارپايانيرسيد.جعفرياندر اين ديدار در مصاف با كشتيگير قزاقستاني با نتيجه 10 بر صفر به پيروزي رسيد و قهرمان شد. در وزن 54 كيلوگرم مهدي عشقي در دور اول با نتيجه 10 بر صفر از سد حريف مغولي خود گذشت. او در دور بعد نيز با همين نتيجه از سد كشتيگير كرهجنوبي گذشت و راهي مرحله نيمهنهايي شد. اين كشتيگير در اين مرحله نيز بانتيجه8 بر5 برابرنمايندهكشورقرقيزستانبهپيروزيرسيدوراهيديدارفينال شد.عشقيدرديدارنهاييمقابلكشتيگيرهنديبانتيجه4 بر2 بهبرتريرسيدو صاحبمدالطالشد.دروزن58 كيلوگرمعباسفروتنپسازاستراحتدردوراول، در دور دوم مقابل كشتيگير قزاقستاني با نتيجه01 بر صفر به پيروزي رسيد. وي در دوربعدنيزبانتيجه01 برصفرحريفچينيرامغلوبكردوراهيديدارفينالشد. فروتندرديدارپايانيمقابلكشتيگيرازبكستانيبانتيجه01 بر8 بهپيروزيرسيد و قهرمان شد. در وزن 100 كيلوگرم سيدمهدي هاشمي در دور اول با نتيجه 10 بر صفر كشتيگير ژاپني را مغلوب كرد. اين كشتيگير در دور بعد با نتيجه21 بر يك از سد حريف تاجيكستاني گذشت و راهي مرحله نيمهنهايي شد. وي در اين مرحله نيز با ضربه فني كشتيگير قزاقستاني را شكست داد و فيناليست شد. هاشمي در اين ديدار با نتيجه حريف تركمنستاني را شكست داد و صاحب مدال طال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.