دخترشهيدشيروديسرپرستمجموعه شهيدكشوري

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-آناهيتاشيروديبهعنوانسرپرستمجموعهورزشيشهيدكشوريانتخاب شد.محسنخمارلو،مديرروابطعموميشركتتوسعهونگهدارياماكنورزشيكشوربا اعالماينخبرگفت:باحكممصطفيمدبر،مديرعاملشركتتوسعهونگهدارياماكن ورزشي كشور، آناهيتا شيرودي )فرزند شهيد علياكبر شيرودي( به عنوان سرپرست جديد مجموعه ورزشي شهيد كشوري تهران انتخاب شد.وي افزود: در دولت تدبير و اميد، اين براي نخستين بار است كه از يك بانو به عنوان مدير مجموعههاي ورزشي استفاده ميشود كه اميدواريم خانم شيرودي در انجام وظايف محوله موفق باشد. شيرودي پيش از اين به عنوان مدير رفاهي وزارت ورزش و جوانان مشغول به فعاليت بود. خمارلو در پايان تصريح كرد: پيش از اين مدبر در آخرين نشست خبري خود اعالم كرده بود كه بايد از ظرفيتهاي بانوان بيش از گذشته در ورزش استفاده شود كهانتخابخانمشيروديبهعنوانمديرمجموعهشهيدكشوريدرهمينراستابود. پيش از اين كريم كاظمي سرپرست مجموعه ورزشي شهيد كشوري بود كه به دليل بازنشستگي به فعاليت خود در اين مجموعه پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.