درگيري در سازمان ليگ

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

رييس حراس//ت فدراس//يون فوتبال درباره درگيري ديروز در س//ازمان ليگ توضيحاتي ارائه كرد.

مربي سابق نفت تهران به دليل آنچه دستكاري در قراردادش با باشگاه نفت خوانده شده در محل سازمان ليگ ايجاد درگيري كرده و شيشه دفتر حيدر بهاروند را نيز شكس//ته اس//ت. در ادامه اين ماجرا رييس سازمان ليگ هم با او درگير شده و در نهايت نيروي انتظامي به اين درگيري وارد شده و موضوع خاتمه مييابد. براساس اطالعات واصله به ايسنا، به اين مربي قول قرارداد 100 ميليون توماني داده شده اما مبلغي كه در قراردادش ثبت نهايي شده 100 هزار تومان بوده است.

محمدحس//ين حميسي، رييس حراست فدراس//يون فوتبال درباره دليل اين درگيري گفت: اين يك سوءبرداش//ت بوده است. سازمان ليگ مسوول طلبكاري اين مربي نيس//ت و او به اشتباه راهي سازمان ليگ شده بود. مسووالن نفت بايد پاسخگوي اشتباهات احتمالي در قرارداد اين مربي باشند. او در پاسخ به اين سوال كه گويا درگيري شديد بوده و اين مربي شيشههاي سازمان ليگ را نيز شكسته است، گفت: به هر حال اين قضيه ختم به خير شد و مربي نفت از سازمان ليگ رفت. او براي پيگيري مطالباتش بايد به باشگاه نفت مراجعه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.