بررسي وضعيت منطقه گردشگري رودخانه دز در گفتوگو با معاون گردشگري خوزستان؛

Jahan e-Sanat - - News -

محمد تاجپنجش//نبه خبري مبني بر حادثه براي گردشگران اهوازي در شبكههاي اجتماعي پخش شد. داستان از اين قرار بود كه اعضاي توري كه از اهواز به دزفول سفر كرده بودند، در رودخانه دز دچار حادثه شدند. 13 نفر به كمك افراد محلي و امدادگران هاللاحمر نجات پيدا كردند، دو نفر فوت كردند و سه نفر هنوز مفقود هستند.

ب//ا توجه به گفته يك//ي از نجاتيافتگان، اعضاي اين تور به وسيله تيوبهاي به هم بسته شده در رودخانه خروشان دز مشغول قايقراني بودند كه برايشان حادثه رخ داد.

صحبت از رودخانه خروش//ان كه به ميان ميآيد، ناخودآگاه تصوير مسابقات اين رشته ورزش//ي كه همراه با موسيقيهاي ريتم تند از شبكه سوم سيما پخش ميشود، در ذهن مخاطب تداعي ميش//ود؛ قايقهايي مجهز و قايقراناني خبره. اما افراد اين تور كه به گفته مس//ووالن مجوزهاي الزم را نيز نداشتهاند به وس//يله چند تيوب خودش//ان را به رودخانه انداختن//د و در محل//ي به نام كول خرس//ان طناب تيوبهايش//ان گير ميكند و تورليدر براي نجاتشان طناب را ميبرد.

افزايش تورهاي ريز و درش//ت گردشگري در غياب نظارت مس//ووالن ذيربط ميتواند فاجعهآفرين باشد. مخصوصا تورهايي كه براي جذابيت بيشتر شهروندان را به مناطق پرخطر ميفرستند. آيا نبايد براي سروسامان دادن به آنها كاري كرد؟ وظيفه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چيست؟ آيا مرجعي براي اعطاي مجوز و پايش مس//تمر تورها به لحاظ فني و ايمني وجود ندارد؟ نقش نيروي انتظامي در پيگيري تورهاي بدون مجوز كجاس//ت؟ قوه قضاييه تا به حال برخورد قاطعي با افراد سودجو كه جان مردم را به خطر مياندازند، داشته؟

مشخص است كه سر و س//امان دادن به وضعيت موجود همت چند نه//اد و ارگان را ميطلبد؛ همكارياي كه بايد ش//كل گيرد تا حوادث//ي اينچنين تكرار نش//ود. حوادثي كه به قيمت جان عدهاي ش//هروند كه به خيال تفريح رهس//پار منطقهاي پرخطر ميشوند، تمام ميشود.

نماينده دزفول: بارها خطرات را تذكر داده بوديم

پاپي زاده، نماينده دزفول در مصاحبهاي با اش//اره به خطرناك بودن مسير رودخانه دز و عدممجوزشناوقايقرانيدراينمنطقه،توضيح داده است: »طول رودخانه دز از بعد از سد دز تا دزفول حدود 30 تا 40 كيلومتر است و در اين مسير كه بعد از سد دز دوباره رودخانه تا شهر به جريان ميافتد، اطراف آن را صخرههاي كوهستاني احاطه كرده و با اينكه عرض آن03 متر بيشتر نيست اما در اين منطقه شدت فشار آب بسيار باالست.«

او خاطرنشان كرد:»رودخانهاي كه در اين منطقه وجود دارد خروشان، متالطم و بسيار خطرن//اك بوده و هيچ ارگاني مجوز ش//نا يا قايقسواري در اين منطقه را براي كسي صادر نميكند.«

پاپ//ي زاده ادام//ه داد: »از آنجاك//ه طول رودخانه زياد است و تشكيالت و نيروي انساني گستردهاي در اين منطقه حضور ندارد از اين رو منطقه خيلي مورد رصد نيست و عمال خارج از دسترس است.

اين افراد بعد از سد دز به سمت پاييندست رودخانه حركت كرده و در اين نقطه كه مكان بسيار خطرناكي است به آب زده و سوار بر تيوب ش//دهاند كه در وسط رودخانه به دليل شدت جريان آب به صخرهاي برخورد كرده و تيوب واژگون ميشود.

رييس مجمع نمايندگان استان خوزستان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: »بارها به وزارت كشور اعالم كردهايم كه در اين منطقه كمپهايي را با نيروي انس//اني كافي تجهيز كند كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده اس//ت و در اين سالها با بضاعتي كه در شهر دزفول وجود داش//ته، شهرداري در مناطقي خارج از حوزه اس//تحفاظي خود جهت نجات افرادي كه در رودخانه دز دچار س//انحه شدهاند، اقدام كرده است.«او افزود: »در اين حادثه نيز با نيمساعت تاخيركاركنانشهرداريدزفولموفقميشوند خ//ود را به محل حادثه رس//انده و تعدادي از اف//راد را نجات دهند به طوري كه از 19 نفر، 13 نفر نجات پيدا ميكنند و متاسفانه دو نفر كشته شدند كه پيكر آنها به بيمارستان دزفول انتقال يافت.

جمعيت هاللاحمر نيز وارد عمل ميشود اما متاسفانه به تاريكي شب برخورد ميكند و چهار نفر در اين حادثه به عنوان مفقود اعالم ميشوند كه در عمليات جستوجو بعدازظهر جمعه يك خانم از آن چهار نفر مفقودش//ده نجات پيدا كرده و به بيمارستان منتقل ميشود كه حال عمومي او خوب است.«

نماينده مردم دزفول در مجلس ش//وراي اسالمي افزود: »به نقل از اين خانم نجاتيافته، س//ه نفر ديگر توانستهاند خود را از آب بيرون بكش//ند اما به دليل اينك//ه دوطرف رودخانه منطقه كوهستاني پرفرازونشيب بوده و داراي پرتگاههاي خطرناكي اس//ت، جمعيت هالل احمر دزفول، فرمانداري و شهرداري اين شهر همه امكانات خود را بسيج كرده و با بالگردهاي امدادي منطقه را رصد ميكنند كه اميدواريم خبري از افراد باقي مانده بهدست آوريم.

آنگون//ه كه فرماندار دزف//ول اعالم كرده 150ت//سا غواص و نيروي ام//دادي در حال جستوجو در خش//كي و رودخانه براي پيدا كردن سه مفقود اين حادثه هستند.«

اين تور غيرمجاز و پنهاني بود

محمدعل//ي خليلي، معاون گردش//گري اداره كل مي//راث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري خوزستان در گفتوگو با »جهان صنعت« ميگويد: »در قوانين جاري جمهوري اسالمي ايران تنها كارگزاران سفر كه مجاز به برنامهريزي و تدوين سفرهاي داخلي و خارجي هستند، آژانسهاي خدمات مسافرتي هستند كه از س//ازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز بند »ب« گرفتهاند يعني اينه//ا چه در قالب ش//خصيت حقيقي و چه حقوق//ي تنها در صورتي ميتوانند اين كار را انجام دهند كه مجوز داشته باشند. شخصي كه اين كار را انجام داده خارج از چارچوب قوانين سفر عمل كرده و كامال غيرقانوني و غيرمجاز بوده. در چهار ماه گذش//ته چيزي حدود 20 شخصيت حقيقي كه بدون مجوز قصد انجام كارهاي مشابه داشتند را به نيروي انتظامي و دادستاني معرفي كرديم.«

خليلي با اش//اره ب//ه ورود 60 هزار نفر در آخر هفتهها ب//ه اين منطقه به دليل گرماي بيسابقه خوزستان توضيح داد: »طي برآورد نسبي كه انجام داديم در پايان هفته با توجه به گرماي بيسابقهاي كه در استان خوزستان شاهد آن هستيم، حدود 50 تا 60 هزار نفر به دزفول و حومه و خصوصا مقاصد طبيعي آن سفر ميكنند. طول اين ساحل حدود ‪35 03،‬ كيلومتر است.«

او درباره اين تورها گفت: »اين افراد اوال از طريق مجاري غيررسمي همچون اينستاگرام و فضاي مجازي يا بحث محفلي و دوس//تانه دور هم جمع ميشوند. بين اين همه متقاضي متاسفانه يك عده هم بدون رعايت نكات ايمني راهي اين مناطق ميشوند. در همين اتفاقي كه رخ داد، اين گردشگران با اتوبوس به همان مقصد اصلي رفتهاند يعني حتي مسيري را هم پياده طي نكردهاند و مستقيم به همان منطقه »چالكندي« رفتهاند. بدون اينكه هماهنگي انجام ش//ود، قراردادي با مسافران امضا شود و طبيعتا بيمهاي دركار باش//د. از طرف ديگر اين تور، يك تور تخصصي اس//ت كه در قالب اكوتوريسم و ماجراجويانه جا ميگيرد. تورهاي رفتينگ شرايط خاصي دارند، ابزار، آموزش و اس//تانداردهاي خاصي دارد كه بايد پيش از س//فر آمادگيهاي الزم چه از لحاظ روحي و چه به لحاظ ابزاري به گردش//گران داده شود. متاسفانه اين افراد به جاي استفاده از قايقهاي استاندارد از قايقهاي تيوبي استفاده كردهاند و اين حوادث رخ داده است.«

تعاملتمامدستگاههابرايجلوگيري از اين اتفاقها

خليلي تنه//ا ميراث فرهنگ//ي را متولي نميدان//د و ميگويد باي//د تعاملي بين همه حوزههاي شكل گيرد تا اتفاقات اين چنين رخ ندهد: »درست است كه ما متولي گردشگري هستيم اما در حوزه س//واحل، سازمان آب و برق هم به نوعي متولي است، در محدودههايي شهرداري هم ميتواند متولي باشد، ورزش و جوانان، محيطزيست، هالل اهمر ...و همه به نوعي دخيل هستند. واقعيت امر اين است كه وقتيصحبتازگردشگريانبودهميشودهمه متوليان بخش خصوصي و دولتي و البته مردم بهعنوان جامعه بيدار بايد در تعامل باشند تا اتفاقات اينچنيني رخ ندهد.«

او با اشاره به منابع محدود ميراث فرهنگي توضي//ح داد: » با توجه به منابع محدود مالي و نيروي انس//اني، چه كاري از دست سازمان ميراثفرهنگيبرميآيد؟آيابايدنيرويانساني در طول اين رودخانه بگذاريم؟ ما نيروي انساني نداريم و از طرف ديگر متولي فرهنگي هستيم و محدوديت داريم. از لحاظ اطالعرس//انيها، بارها هش//دار دادهايم كه با تورهاي غيرمجاز وارداينمناطقنشويد.باديگرمتوليانهمچون دادستاني و نيروي انتظامي هم در تماس بوديم و اع//الم كرديم بايد جلوي افرادي كه با وعده و وعيد عدهاي را در قالب تورهاي گردشگري بدونمجوزبهمناطقاينچنينيميبرند،گرفته شود. بايد ديد با چه وعدهاي مردم را به دنبال خودش//ان ميكش//انند يا با قيمت ارزان يا با وعدههايي كه عملي نميشود تمام آژانسهاي دزفول همين تور را انجام ميدهند. گزارشش را هم براي ما ميفرستند. ولي بهصورت اصولي و ب//ا بيمه و ق//رارداد و امكانات. اما جلوگيري از فعاليته//اي زيرزمين//ي در توان تنها يك دستگاه نيست.«

خليلي با اشاره به اينكه اين منطقه روز به روز با استقبال بيشتر گردشگران روبه رو است، ادام//ه داد:»اين منطقه درحال تبديل به يك مقصد گردشگري است و بايد همه متوليان با همكاري يكديگر اقدامات الزم را انجام دهند تا سازماندهي درستي صورت گيرد. ما يك برنامه خدمات اجرايي سفر داريم كه چندين كميته دارد و وظيفه اصلياش ساماندهي و مديريت و انسجامبخشي سفر است. اوج كار و فعاليتش در ايام نوروز است و در بعضي استانها با توجه بهگردشگرپذيريشان،اينستادهافعالترباقي ميمانند. چنين اهرمهايي وجود دارد. البته به هرحال اين اتفاقات هم اجتنابناپذير اس//ت و نباي//د زحمات مس//ووالن را ناديده گرفت. پس از اين حادثه و البته در پنج ماه گذش//ته ب//ا پليس فتا و نيروي انتظامي همكاريهاي گستردهاي داشتيم. با دادستاني و هالل احمر و دستگاههاي ديگر هم همينطور.«

آمار درستي از ورود اين افراد وجود ندارد

خليلي با اشاره به اينكه آمار درستي از ورود گردشگران به اين منطقه وجود ندارد، ميگويد: » به اين دليل كه مجاري درست و مشخصي ندارند. به دليل غيرمجاز بودن فعاليت اين افراد نميتوان به آمار درس//ت و واقعي دست پيدا كرد. ما هم نميتوانيم تمام رودخانه را حصار بكشيم و طبيعت را ديواركشي كنيم تا اين افراد اقدامات خودسرانه نداشته باشند.«

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري خوزستان تنها تعام//ل بين تم//ام دس//تگاهها را راهحل اين مش//كالت ميداند و ميگوي//د: »با توجه به اينكه گردش//گري ماهيتي چندوجهي دارد بايد كارشناسان و متوليان اين حوزه با تعامل به نتيجه برسند و با همكاري يكديگر جلوي اين اتفاقات گرفته شود. پيشنهاد ما اين است كه از طريق زيرساختهاي قانوني و مجاري تخصصي همچون ستاد اجرايي سفر اقدامات الزم ص//ورت بگيرد. يكي ديگر از مس//ايلي كه واقعا راهگشاس//ت بحث آگاهي بخشي و اطالعرساني است كه صداوسيما و مطبوعات باي//د در اي//ن زمينه كمك كنند ت//ا مردم با وعدههاي اينچنيني دچار مشكل نشوند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.