تازههاي بازار موسيقي

Jahan e-Sanat - - News -

غمنومهفريدون »غمنوم//هي فري//دون«، روايتي محاوره و موزون به س//بك و س//ياق قصههاي كوچه از يك آبادي است كه در آن خنديدن ممنوع ميشود. در پي اين رويداد فريدون جوان خندهروي آبادي به دليل عشقش به لبخندهاي معشوقه خود »هيچا« به اعتراض ميايستد و... .

جديدترين اثر موسيقايي حسين عليزاده به نوعي بازگشتي ب//ه ادبيات و موس//يقي مغفول كوچه و آثار ش//نيداريي از اين دست است.

در اي//ن اثر بازيگ//ران و هنرمنداني همچون صابر ابر، فرهاد اصالني، امير جعفري، حبيب رضايي، آيدا شاملو، سيامك صفري، ژاله علو، فاطمه معتمدآريا و زندهياد مرتضي احمدي به ايفاي نقش پرداختهاند. از ميان نوازندگان اين اثر ميتوان به رضا عسگرزاده، سيامك جهانگيري، صبا عليزاده، رادمان توكلي، مهرداد ناصحي ...و اشاره كرد. باغهايمعلقانگور »باغهاي معلق انگور« اثري است ت//ازه از دو هنرمن//د جوان. گفتوگو و تركيب//ي كه پي//ش از اين در يك آلبوم مجزا و كامل نش//نيده بوديم. »حميد مراديان« با س//نتور و »بابك كوهس//تاني« با وي//وال در اي//ن اثر همنوازي زيبايي داشتهاند. در اين مجموعه هيچكدام از سازها از بستر موسيقيايي خود فاصله زيادي نگرفته است. در واقع سازها به صورتي منطقي وارد گفتوگو شدهاند. فضاي غالب »باغهاي معلق انگور« آرامشبخش است و در تنهايي احساس عميقي را ايجاد ميكند.

موالناجان آلب//وم »موالن//ا جان« اث//ري به خوانندگ//ي »ص//ادق ش//يخزاده« و آهنگسازي سياوش عبدي است. اين آلبوم در فضايي ميان موسيقي سنتي و فولكلور ايران قرار دارد و شامل هفت قطعه است. سياوش عبدي، سرپرست گروه فروزان در اين اثر روي قطعاتي از موالنا آهنگس//ازي كرده و براي اجراي كارها از يك آنسامبل ايراني استفاده كرده است. صادق شيخزاده خواننده اين مجموعه از محضر اساتيد بزرگي بهره برده و پيش از اين سه آلبوم ديگر از او منتشر شده است. استاد محمد ذوالنوري حضور مهمي در بخش نوازندگي تنبور اين آلبوم داشته است. از ديگر نوازندگان ميتوان به فرشاد رستمي، سجاد سقايي، سياوش عبدي، مينو اصحابي، مريم شهرياري و عطيه بيدگلي اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.