تازههاي نشر ماهي

Jahan e-Sanat - - News -

به اميد ديدار در آن دنيا »به اميد ديدار در آن دنيا« رماني ضدجنگ است كه قهرمانانش سربازان فرانسوي زخمخورده از جنگ جهاني اولهستند،سربازانيكهسرنوشتشان درفرانسهپسازجنگبهمراتبسياهتر از روزهاي وحش//تناك جنگ است. داستان درباره روزگار دو سرباز است كه از جنگ جهاني اول جان بهدربردهاند. جنگ به پايان رس//يده. دولت تصميم ميگيرد به سراغ پيكر سربازهايي برود كه در جنگ كشته و در همان نزديكي جبهه نيز به خاك سپرده شده بودند. آنها ميخواهند اين اجساد را در گورستان نظامي وسيعي دفن كنند.

آقاينويسندهوهمكارش آقاي نويس//نده و همكارش اولين نمايش//نامهاي اس//ت كه جان هاج، نمايش//نامهنويس و فيلمنامهنويس بريتانيايي، نوش//ته اس//ت. او در اين نمايشنامه روايتي »سوررئال فانتزي« از روابط دو شخصيت تاريخي به دست ميدهد؛ ميخائيل بولگاكوف، نويسنده ب//زرگ روس و ايوس//يف اس//تالين، ديكتاتور اتحاد جماهير شوروي. داستان در سالهاي وحشت استاليني، حدود سالهاي 1938 تا 1940 در مسكو ميگذرد.

مردههاجوانميمانند رماني كه در س//ال 1949 نوشته ش//ده و روايتي اس//ت از اوضاع آلمان از پاي//ان جنگ جهان//ي اول تا پايان جن//گ جهان//ي دوم؛ دورهاي كه به برآمدن هيتلر انجاميد. زگرس در اين رمان سرگذشت چند خانواده با عقايد سياسي گوناگون را به موازات هم روايت ميكندتانشاندهدچهشرايطيباعث شد جامعه آلمان به چنان انتخاب سياسي دست بزند و واكنش بخشهاي مختلف جامعه به اين انتخاب چه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.