مستاجر

Jahan e-Sanat - - News -

روالن توپور 7 ژانويه 1938 به دنيا آمد. پدر و مادرش لهستاني بودند. پدرش نقاش بود و او نيز خود نخست به نقاشي روي آورد. در دانشكده هنرهاي زيباي پاريس درس خواند و در 20 سالگي نخستين طرحش در مجلهاي منتشر شد و او به زودي به عنوان كاريكاتوريستي متفاوت و جسور شناخته شد. او 16 آوريل 1997 در 59 سالگي پس از چند روز بيهوشي درگذشت.

توپور مستاجر را در سال 1966 نوشت؛ رماني با سويههاي روانشناسي كه از پس اجاره يك خانه در پاريس آغاز ميشود.

ترلكوفسكي جوان تنهايي است كه در پاريس به دنبال خانه ميگردد. جواني گوشهگير با دنيايي منظم. سرنوشت او را به سمت آپارتماني ميكشاند كه مستاجر قبلي آن، سيمون شول بر اثر تصادف در بيمارستان بستري است.

شرط كسب خانه مرگ مستاجر سابق است. / ساكن شدن ترلكوفسكي در خانه جديد با حوادثي همزمان ميشود كه زندگي او را دچار تغيير ميكند. ترس و ازخودبيگانگي ويژگي رمان توپور است. در رمان او خانه شخصيتي مستقل دارد.

ديوارهايي كه ميتواند مستاجر را اسير كند و زندگياش را دگرگون. ميشود براي شخصيت خانه نمادهاي گوناگوني متصور شد، از حكومت تا قيد و بندهاي قانوني و نگاه ديگران به زندگي ترلكوفسكيجوان.

اگر بخواهيم ژانري براي مستاجر قائل شويم بايد نام گتيك را كنار اسم كتاب بنويسيم. رمان موفق توپور پس از دوازده سال از زمان انتشارش توسط رومان پوالنسكي به پرده سينما رفت و فيلم موفقي هم از آب در آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.