آنسامبل»نوايصلح«درنياورانكنسرتميدهد

Jahan e-Sanat - - News -

آنسامبل »نواي صلح« به سرپرستي مهدي وجداني دوازدهم مردادماه در فرهنگسراي نياوران روي صحنه ميرود. به گزارش روابط عمومي آنسامبل نواي صلح، مهدي وجداني كه پيش از اين رهبري اركستر »نواي صلح« را برعهده داشته است درباره اين كنسرت توضيح داد: در اين كنسرت كه برپايه احساسات نوازنده بر موسيقي شكل ميگيرد نيازمند تمركز و توانايي بسيار بااليي هستيم، از همين رو بهترين نوازندگان سازهاي مورد نظر را دعوت كرديم و در همان جلس//ات ابتدايي شاكله اصلي اين كنسرت را شكل داديم.

او افزود: در كنسرت امسال سعي كرديم در انتخاب قطعات و سازبندي متفاوت باشيم اما ساختار طراحي شده را حفظ كنيم و البته موسيقي را به موسيقي ترك نزديك كنيم.

هومن دلنوازي نوازنده تار، صدا س//ديفي نوازنده قانون، آيدا اميري مقدم نوازنده سازهاي كوبهاي، سامان محمد نبي نوازنده ويولن، سپينود ميرزايي نوازنده ويلنسل و مهدي وجداني نوازنده پيانو گروه اجراي آنس//امبل نواي صلح در كنسرت پيشرو را تشكيلميدهند.ضمناينكهمسعودالهياريمديراجرايي،بهرام شادانفر طراح پوستر و آرام آلكنعان بهعنوان عكاس، ساير عوامل اجرايي اين كنسرت را تشكيل ميدهند.

گفتني است، مهدي وجداني آهنگساز و رهبر اركستر تاكنون س//ه آلبوم با نامهاي »تاريكي زيبا«، »اش//كهايي از بهشت« و »جادههاي باراني« را منتش//ر كرده اس//ت. شايان ذكر است عالقهمندان براي تهيه بليت اين كنسرت ميتوانند به نشاني اينترنتي www.iranconcert.com مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.