ژن خوب، ژن بد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- اين روزها اصطالحي باب ش//ده به نام ژن خوب كه معنايش اين است كه ش//ما از يك ژن برتري برخوردار هستيد كه كمك ميكند قراردادهاي تجاري ببنديد، درهاي مناقصهها و مزايدهها به روي ش//ما باز شود و با نهادهاي اقتصادي بسيار گردنكلفت و عظيم ارتباطاتي انجام ميدهيد كه شهروندان داراي ژن ناخوب از برقراري اين ارتباطات عاجزند! كال اين ايده ژن خوب اولين بار نيست كه در تاريخ مورد استفاده قرار ميگيرد. مثال هيتلر هم به ژن خوب اعتقاد داشت و دارندگان ژنهاي ناخوب را ميكشت! حاال اين رفتار افراطي آقاي هيتلر دليلي بر غلط بودن ايده ژن برتر نيست. ايشان موضوع را اشتباهي گرفته بود. وقتي شما ژن خوب داريد بايد يك تعداد آدم با ژن بد هم باشند كه نيازمند دارو و غذا و خدمات باشند و شما اين خدمات را در اختيارشان قرار دهيد. نتيجه اين است كه ژن خوب كمك ميكند تا صاحبانش ثروتمندتر و ثروتمندتر شوند!

فقط قصه اينجاست كه ما به ژن خوب به اشتباهي ميگوييم آقازادگي! تعريف درستش همان است كه يكي از آقازادهها همين چند روز پيش بيان كرد! ژن خوب!

نتيجه اخالقي: حاال فهميديم چرا پدر ژن خوب روزه سكوت گرفتهتادهانشرابازميكندعيبهايشميريزدبيرون!پسرهم عين پدر! يكبار حرف زد تا آخر عمر خودش را خراب كرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.