پدرو آلمادوار جايزه پالتينو را برد

Jahan e-Sanat - - News -

در مراسمي كه براي اهداي جوايز پالتينو برگزار شد، پدرو آلمادوار به عنوان بهترين كارگردان براي فيلم »جوليتا« انتخاب شد و در همين حال سونيا بارگا جايزه بهترين بازيگر را دريافت كرد. »شهروند ممتاز« كه نامزدي چهار جايزه از جوايز پالتينو را كه به سينماي ايبرو- آمريكايي تعلق ميگيرد دريافت كرده بود، موفقترين فيلم ديشب بود.در اين مراسم پدرو آلمادوار، كارگردان سرشناس سينماي اسپانيا جايزه بهترين كارگرداني را از آن خود كرد. او جايزهاش را به خانواده قربانيان جنگ داخلي اس//پانيا تقديم كرد كه هنوز حتي نميدانند جنازههاي عزيزانشان در كجا به خاك سپرده شده و بيشتر آنها در گورهاي دستهجمعي به خاك سپرده شدهاند.

آلم//ادوار گفت: برخي ميگويند اي//ن حرفها زنده كردن دردهاي قديمي اس//ت اما نه برعكس اين كمك ميكند تا به آنها نزديك شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.