گاومیشآباد، گمشده ايران

روايت ناتمام رنج و محرومیت خوزستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه بیکپور- پيراهن گلدار آبی و نارنجی رها در باد دخترک، نخستين تصويری است كه از پس بيابانهای سكوت و خاکگرفته گاوميشآباد در ك//وت عبداهلل اهواز، به چش//ممان میآيد. با چشمان مشكی خندانش از پس خاكیها به ما نگاه میكند كه كمكم وارد محلهشان میشويم. عبور از جاده شهرستان كارون با چشمانداز نخاله و زباله و رسيدن به محلهای كه گوشه و كنارش فاضالب ج//اری خانهها و زبالههای چندين ماه تلنبار شده روی هم، چنان بوی وحشتناكی در تابش مس//تقيم آفتاب ايجاد كرده كه نمیدانی چطور ك//ودكان در آنج//ا دوام میآورند. راننده در حين مسير گله گاوميشهايی كه به سمت كارون برای خنك شدن میروند را نشان میدهد و میگويد: به خاطر اليروبی آب مجبورند تا وسط جزيره گاوهای خود را ببرند. در واقع بايد به نقاط عميق بروند كه پاسخگوی ‪500 ،400‬ گاوميش باشد. حتی اگر آب لجنی هم باشد بايد به داخل آن بروند تا خنك شوند در غير اين صورت زنده نمیمانند. او با اش//اره به سطح آب كارون تاكيد میكند: در دوران جنگ آنقدر آب كارون باال بود كه زمينهای خش//كی كه اطراف گاوميشآباد میبينيد اصال وجود نداش//تند و كس//ی جرات نمیكرد به اين منطقه از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.