عطش دولت براي تصديگري بيشتر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درآمدهاينفتيوعبورازدستاندازهايپرعارضهاقتصاد همچونبيماريهلندي،حرفهازدهوشعارهاسردادهاند و همه آنها تنها راه برونرفت از مشكالت اقتصادي را تقويت بخشخصوصي مطرح كردهاند ولي باز هم در عمل آنچ//ه از حمايت به معناي دقيق كلمه محروم باقي مانده، بخشخصوصي واقعي است. دليل اين عدم حمايت هم كامال مشخص است. وقتي دولتها ارادهاي برايدستكشيدنازفعاليتهاياقتصاديخودنداشته باشند، توانمندسازي بخشخصوصي، كامال يك برنامه معارضبابرنامههايدولتهاخواهدبود.ضرورتتوسعه بخشخصوصي را ميتوان در اكثر زمينهها مورد توجه قرار داد؛ از كشاورزي و صنايع تا خدمات و حتي بخش نفت كه در همه اين موارد تجربه جهاني نشان داده كه خصوصيسازي به نحوي بهتر و موثرتر از تصديگري دولت است. به طور كلي ميتوان مهمترين مزيتهاي تقوي//ت بخشخصوصي را افزايش اش//تغال، افزايش بهرهوريوكاهشهزينهتمامشدهتوليد،بهبودكيفيت محصوالت، توس//عه صادرات، مديريت بهينه واردات مبتني بر تقاضاي جامعه، كاهش قاچاق، افزايش توليد ناخالص، تقويت ارتباط ميان صنعت و دانشگاه و جذب س//رمايهگذاريهاي خارجي دانست. همه اين موارد و داليل ديگر نشان از آن دارد كه توسعه اين بخش در اقتصاد باعث جلوگيري از هدررفت منابع و عوامل توليد خواهد شد. اما متاسفانه در كشور ما با وجود اينكه از اجرايقانونخصوصيسازيحدود21 سالميگذرد، ميزان س//هم بخشخصوصي آنقدر است كه به نظر نميرسدتغييرمحسوسيدراينبخشاتفاقافتادهباشد. بههمينجهتاستكهبخشخصوصيبامحوريتاتاق بازرگاني بايد با صداي بلند از دولت دوازدهم اين مطالبه بزرگ را مطرح كند و تقاضاي فعاالن بخشخصوصي اين است كه تا چهار سال آينده، دولت دوازدهم زمينهاي را فراهم سازد كه ميزان مشاركت اين بخش در اقتصاد حداقلتا03 درصدافزايشيابد.

*رییسانجمنفرآوردههايخامدامي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.