اصالحطلبي و كارگزار صالح

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد هدایتي ب//راي مردم//ي ك//ه براي اص//الح رويهها، براي پاسخگو كردن قدرت و براي دموكراتيك ش//دن بيشتر امور چش//م ب//ه گروههاي اصالحطلبدوختهاند،احتماالهيچچيزنااميدكنندهتر ازصحبتهايامثالحميدرضاعارفوامثالاونيست كه با تبختري حيرتانگيز، بيايند و از استعدادشان بگويند و ژن خوبشان و نهايت اينكه اگر موهبتي هم يافتهاند، حقشان بوده است. ميشود از توطئه گروههايي گفت كه در روزهاي اخير شايد به خاطر فشار بر عارف صحبتهاي پسر او را پخش كردهاند. مساله، اما فقط صحبتهاي يك آقازاده نيست. كه اگربودميشدناديدهاشگرفت.مسالهكليتجريان اصالحطلبي اس//ت و نسبت با آن با خير عمومي، تفاوتهاي احتمالياش با جريانات رقيب و مهمتر اينكه آيا ميتوان به چنين جرياني براي اصالح امور اميد داشت؟ ميشود آن را نماينده خود يا كارگزاري درست دانست؟ وقتي اصالحطلبان در قدرت هم همان منطق رقبايشان را در پيش ميگيرند، وقتي آنهاهمخاصگراييرااولويتميبخشند،رانتتوزيع ميكنند،وقتيمردمبرايشانبيشتردرايامانتخابات معنادارهستند،وقتييارايايستادگيبرسرمطالبات مردمراندارندومهمتروقتيطلبكارهستند،ميشود آيا اميد چنداني به آنها داشت. وقتي مواهبشان را سهمشانازسفرهانقالبميدانند.البتهتفاوتهايي وجودداردميانخوداصالحطلبانوبيناصالحطلبان وگروهرقيب.امابسياريازاصالحطلباننشاندادهاند در سلب اعتماد مردم، تواناييهاي بسياري هم دارند كه آنچنان خود درگير قدرت ميش//وند كه تمام شعارهايشان را فراموش ميكنند. فقط خبرهاي يك ماه اخير را م//رور كنيد. انتقادات روزافزون به اصالحطلبان در چينش ليستهاي مجلس سال قبل و شوراي شهر كه معلوم شد خيلي جاها پاي روابط شخصي در ميان بوده است يا درز خبرهايي درباره چينش كابينه و اينكه گويا در كابينه جديد همهستندبسياريازافرادكهنسبتيبااولويتهاي مردم ندارند يا اختالفات بين خود اصالحطلبان كه علنيشدهاستونبرديبرايقدرتبيشتررابهذهن متبادر ميكند. همه اينها يك بار ديگر اين پرسش را مط//رح ميكند كه با مختصاتي كه اين گروهها دارند، گذشته و اكنون آن تا چه حد ميتوان براي دموكراتيك كردن وضعيت و اصالح امور به آنها دل بست و اينكه مردم چه رويكردي بايد در قبال اين گروهها در پيش گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.