پادشاه عربستان اداره امور را به پسرش تحویل داد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت

تسنیم - پادشاه عربستان سعودی كه همهساله تقريبا يك ماه را به تفريح و اس//تراحت در خارج كشور سپری میكند، در آستانه سفر تفريحی خود تمام امور پادشاهی را به فرزندش محمد واگذار كرد. به گزارش خبرگزاری رس//می عربس//تان )واس(، دربار پادش//اهی س//عودی ديروز اعالم كرد ملك سلمان از دوش//نبه برای گذراندن تعطيالت خود به خارج سفر خواهد كرد. در بيانيه صادره از دربار پادشاهی آل س//عود از قول سلمان بن عبدالعزيز آمده است: »با توجه به عزم و تصميم ما برای سفر به خارج از پادش//اهی، امروز )دوشنبه( به موجب فرمانمان شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز را جانش//ين خ//ود در اداره ام//ور كش//ور و حفظ منافع ملت در دوران غيبتمان در س//عودی قرار میدهيم.« گفتنی اس//ت پادشاه سعودی هر ساله در يك سفر پرهزينه به مدت تقريبا يك ماه، شهر تفريحی »طنجه« مغرب را استراحتگاه خود قرار میدهد. پيش از اين نيز رسانهها اعالم كرده بودند ملك سلمان به زودی برای تعطيالت از عربستان خارج خواهد ش//د و امور را به محمد بن س//لمان خواهد س//پرد. اين ام//ر همچنين به زمينهچينی برای انتقال قدرت كامل به پس//ر 31 ساله پادشاه تعبير میشود. »رای اليوم« در جديدترين مطلب خود درباره دربار سعودی نوشته بود: »كسانی كه از مسائل پنهانی قصر پادشاهی در عربستان سعودی با خبر هس//تند، احتمال كنارهگيری ملك سلمان بن عبدالعزيز از تخت س//لطنت به نفع پسرش را بعيد نمی دانند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.