وزیر بهداشت بر بالين مهدی كروبي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرزند حجتاالسالم كروبي از بستري شدن پدرش در يكي از بيمارستانهاي تهران خبر داد و گفت: روز يكشنبه وزير بهداشت پدرم را معاينه كرد.

محمدحسين كروبي در گفتوگو با ايلنا از عارضه قلبي حجتاالسالم مهدي كروبي خبر داد و گفت: يكشنبه شب گذش//ته پدرم براي معاينه چشم به بيمارستان نور منتقل شد و دكتر قاضيزاده هاشمي وزير بهداشت وضعيت چشم ايشان را مورد بررسي قرار داد.

وي افزود: بنا به تشخيص دكتر هاشمي، چشم پدرم ضعيفتر ش//ده و شماره عينك ايشان تغيير كرده است.

فرزند حجتاالسالم كروبي ادامه داد: ديروز هم پدرم براي چكاپ قلب به يكي از بيمارستانهاي تهران منتقلشدهوپزشكانتشخيصدادندكهچونضربان قلب ايشان بسيار پايين است، بايد بستري شوند.

او ب//ا بيان اينكه امكان عيادت خانواده از كروبي وجود دارد، گفت: هماكنون مادرم پيش آقاي كروبي است و من هم از ايشان عيادت خواهم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.