لزوم عارضهيابی در صنعت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

مجتبي عبدي- با گذش//ت پنج ماه از سالجاري همچنان بخش صنعت در ركود به س//ر ميبرد. ش//رايط داخلي مانند ركود پروژههاي عمراني و نبود ساختوساز سبب تعطيلي بسياري از واحدها و خاموشي كورههاي توليد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.