اصالحات پولي كلید خورد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»تومان«پسازگذشت88 سال،بارديگربه واحد رسمي پول كشور تبديل خواهد شد؛ خبري كه بار ديگر به صدر اخبار رس//انههاي كشور راه يافت و اين س//وال را در ذهن ايجاد ميكند كه حذف »ريال« از معامالت پولي كشور، چه كمكي به اقتصاد ايران خواهد كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.