ابقایجهانگیری،پررنگشدننقشنوبخت

Jahan e-Sanat - - NEWS - وزارت خارجه

گ/روه سياس/ي- رايزنيها ب//راي كابينه دوازدهم همچنان ادامه دارد. روحاني به دنبال چينشي مناسب براي تحقق وعدههاي انتخاباتي در دولت دوازدهم اس//ت. از اين منظر عالوه بر بررسيهاي مدون براي تعيين وزراي مطلوب، پستهاي معاون اولي، سخنگوي دولت و مدير دفت//ر رييسجمهور نيز از جمله س//متهايي اس//ت ك//ه گمانهزنيهايي درب//اره آنها مطرح ش//ده اس//ت. معاون اول رييسجمهور يكي از مهمترين س//متهاي اجرايي در كش//ور است كه از س//ال 68 به ساختار اجرايي كشور اضافه ش//د. از جمله وظايف معاون اول كه با موافقت رييسجمهور انجام ميشود رياست هيات وزيران وهماهنگيبينمعاونتهايرييسجمهوراست. بر اين اساس به نظر ميرسد در دولت دوازدهم مانند دولت قبل بايد فردي عهدهدار اين سمت باشد كه قدرت كاريزماتيكي بين وزرا و معاونان رييسجمهور داشته باش//د تا تبعيت كافي از وي ش//ود. در حال حاضر اس//حاق جهانگيري تص//دي اي//ن پس//ت را برعه//ده دارد. چندي پيش از علياكبر ناطق نوري براي معاون اولي كابينه دوازدهم ياد ميشد؛ اين زمزمه در حالي مطرح شد كه ناطق نوري از دفتر بازرسي مقام معظم رهب//ري كنارهگيري كرده بود و به نظر ميرسيد چندان تمايلي براي تصدي پستهاي سياسي ندارد بر همين اساس اين شايعه زمان زيادي طول نكش//يد كه رنگ باخت. بعد از آن گمانهزنيهايي در خصوص محمد شريعتمداري، رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني براي گرفتن پس//ت معاون اول رييسجمهور مطرح ش//د. هرچند او نيز خيلي زود اين گمانهزني را رد كرد و گفت: معاون اول رييسجمهور آقاي جهانگيري هستند و ايش//ان انش//اءاهلل با اقتدار تشريف خواهند داشت. عيسي كالنتري، مشاور معاون اول رييسجمهور از ابقاي اس//حاق جهانگيري بهعنوان معاون اول در دولت دوازدهم خبر داد. عيسي كالنتري در يادداشتي كه در سايت اتاق بازرگاني تهران نوشت، اعالم كرد: متولي اصلي احياي درياچه اروميه معاون اول رييسجمهور است. اگر معاون اول تغيير كند، متولي احيا هم تغيير خواهد كرد. وي در عين حال تصريح كرد: به نظر ميرسد آقاي جهانگيري در اين سمت ابقا شود. جهانگيري يكي از مديران دوران سازندگي و از شاگردان هاشميرفسنجاني است.

احتمال پررنگ شدن نقش نوبخت در دولت دوازدهم

محمدباقر نوبخ//ت، معاون رييسجمهور، رييس س//ازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دول//ت، يك//ي از تاثيرگذارتري//ن چهرههايي ش//ناخته ميش//ود كه در رس//يدن روحاني ب//ه ق//درت در س//ال 92 فعاليتهاي زيادي داش//ت. برخي گمانهزنيها از ماندن او فقط در جايگاه رياست سازمان و بودجه خبر داده اس//ت و گمانهزنيهاي ديگ//ر هم ميگويند او همچن//ان با حفظ اين س//مت در جايگاه س//خنگوي دولت باقي خواهد ماند. او روند و مشي روشن و شفافي در سمتهاي خود در سالهاي گذشته داشته كه حكايت از رويكرد هدفمن//د و آگاهانه او دارد كه همواره مبتني ب//ر مش//ي اعتدالگرايانه بوده اس//ت؛ نوبخت همچني//ن دبي//ركل حزب اعتدال و توس//عه نيز هس//ت و حزب سياس//ياش جزو اولين احزابي بود كه از روحاني در س//ال 92 براي كانديداتوري رياس//تجمهوري دعوت كرد. نوبخت نمايندگي مردم رش//ت در ادوار سوم تا شش//م مجلس شوراي اسالمي و همچنين معاونت پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام را عهدهدار بوده و بعد از تش//كيل دولت يازدهم به عنوان معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس//اني رييسجمه//ور و س//خنگوي دولت يازدهم منصوب ش//د. از هرس//و پيشينههاي علمي، سياسي و مديريتي نوبخت و همچنين عملك//رد موفق//ش در دولت يازدهم س//بب خواهد ش//د كه او در دولت دوازدهم جايگاه شايسته و مهمي را تصدي كند و قطعا يكي از گزينههاي روحاني در طراحي تيم اجرايياش خواهد بود. بنابراين نوبخت كه دس//ت راست روحاني در مس//ايل اقتصاد و بودجه بوده نه تنها جايگاهش را در دولت دوازدهم از دست نميدهد بلكه احتمال پررنگ ش//دن نقشش نيز وجود دارد.

با وجود آنكه اي//ن روزها همه درباره وزراي كابين//ه نظر ميدهن//د فرام//وش كردهاند كه س//متي همچون رييس دفتر رياستجمهوري تا چه حد ميتواند از اهميت برخوردار باش//د. محمد نهاونديان، دس//تيار ارشد و رييس دفتر رييسجمهوردرچهارسالدورهرياستجمهوري روحاني بوده است. او دكتراي اقتصاد و همزمان س//مت رياس//ت اتاق بازرگاني ايران را هم در چهار سال گذشته برعهده داشته است. برخي كارشناس//ان معتقدند انتخاب او به عنوان يك متخصص امور اقتصادي در دفتر رييسجمهور نش//ان از اولوي//ت روحان//ي در بهبود وضعيت اقتصادي در دولت يازدهم داش//ته است. البته اي//ن روزها گمانهزنيها درباره او حكايت از آن دارد كه قرار است در مسند طيبنيا، وزير اقتصاد بنشيند و محمود واعظي بهجاي او رييس دفتر روحاني ش//ود. اين گمانهزنيها از آنجا ناش//ي ميشود كه واعظي در ديدار از نمايشگاه الكامپ گفت//ه بود: من در وزارت ارتباطات نخواهم بود ام//ا در كابينه دولت دوازدهم و در مقامي ديگر به كار ادامه خواه//م داد. البته محمود واعظي يك//ي از گزينههاي ج//دي وزارت امور خارجه بود؛ او به دليل اش//تياقش از وزارت خارجه دور نماند و از اين جهت به رياست كميته مشترك همكاريهاي ايران و تركيه منصوب ش//د. بعد از جدي ش//دن گمانهزني درخصوص رفتن او به وزارت خارجه در دولت دوازدهم، روحاني با موجي از مخالفت روبهرو شد. اما محمود واعظي در موضع آتشبس و عقبنشيني قرار گرفت و هرگونه تالش براي تغيير در وزارت امور خارجه را تكذيب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.