استقالل كردستان عراق به ضرر منطقه است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سياسي- هفته گذشته سرلشگر باقري، رييس كل ستادنيروهايمسلحدرهمايشفرماندهاننيرويزمينيسپاه در مشهد به مساله استقالل كردستان عراق اشاره و اعالم كرد كه مساله همهپرسي بههيچوجه قابلپذيرش همسايگان عراق نبوده و حفظ استقالل و يكپارچگي عراق به نفع تمام اقوام، مذاهب و بخشهاي مختلف اين سرزمين است. وي در ميان سخنانشبااشارهبهاينكهمنطقهكششوجنگدرگيريجديد را ندارد به عراق و كشورهاي حاشيه خليجفارس توصيه كرد كه براي حل مشكالت خود به گفتوگو و مفاهمه روي بياورند. درصورتيكه همهپرسي استقالل كردستان عراق كه در سوم مهرماه امسال برگزار ميشود با راي مثبت روبهرو شود اقليم كردس//تان از حكومت عراق جدا ميشود و حكومت مستقل را تشكيل ميدهد. بااينحال سه كشور ايران، تركيه و سوريه با اين امر موافق نيستند. ايران يكي از بزرگترين اجتماعات كردنشين را در غرب كشور دارد كه استقالل كردستان عراق چه بساميتواندمشكلیبرایاقليمكردنشينايرانايجادكند.بهرام قاسمي،سخنگويوزارتامورخارجهكشورماندرنشستديروز بااصحابرسانهدرپاسخبهاينسوالخبرنگار»جهانصنعت« كه درصورتيكه استقالل كردستان در اين همهپرسي به نتيجه برسد آيا ايران واكنش نظامي يا امنيتي به اين مساله خواهد داشت؟ گفت: »استقالل كردستان آمال، آرزو و خوابي است كه تا تعبير شدن آن، زمان زيادي مانده است. بحث همهپرسي در اقليم كردستان عراق مطرح است و ما هرگونه بحث پيرامون اين نوع مسايل را به ضرر صلح و ثبات منطقه ميدانيم. اين مساله ميتواند بهانهاي براي ورود عناصر ثالث، ايجاد هرج مرج و بيثباتيدرمنطقهشودبنابراينمسالهاستقاللكردستاننهبه نفعقوميتهاونهبهنفعمذاهبمختلفعراقاستوحاكميت مليعراقراتضعيفميكند.«ويافزود:»فكرميكنمدرشرايط كنوني همه بايد براي تماميت ارزي و حفظ حاكميت ملي عراق تالش كنيم كه اين امر به سود عراق و منطقه است.« اقدامكويتزيبندهنبود قاسمي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي در مورد مناسبات ايران و كويت و مهلت زمان خروج ديپلماتهاي ايراني ازاينكشورافزود:درسفارتايراندركويتشاهدكاهشتعداد كاركنانهستيمكهاينديپلماتهانهبهعنوانعنصرنامطلوب شناخته و نه اخراج شدهاند. سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: ما هم//واره روابط مثبتي در حوزه خليجفارس با كويت داش//تهايم. اقدام زيبايي از س//وي اين كشور انجام نشد و اين اقدام قابل سرزنش است اما ميتوانيم همچنان گفتوگوها و تماسهاي خود را ادامه دهيم. وي ادامه داد: چنين انتظاري از كويت وجود نداشت. فكر ميكنم گاهي بايد برخي از شرايط و مشكالتي كه براي برخي از كشورها به وجود آمده است را درك كرد. قاسمي افزود: ما حق اقدام متقابل را براي خود محفوظ ميدانيم و در زمان الزم اگر نياز باش//د، اقدام خواهيم كرد اما تعداد ديپلماتهاي كويت در تهران بيش از تعداد افراد ما در اين كشور نيست و تعداد محدودي ديپلمات كويتي در تهران به كار خودشان ادامه ميدهند. كشورهاياروپاييبهبرجامعالقهمندهستند قاسميدرپاسخبهسواليمبنيبراينكهآياكشورهاياروپايي با آمريكا در خروج از برجام همراهي ميكنند، خاطرنشان كرد: برجام يك توافق چندجانبه است و دوجانبه نيست. در رايزني با كشورهاي اروپايي، مواضع آنها را درباره برجام ميدانيم. آنها به برجام متعهد هستند و عالقهمند هستند برجام با استحكام جلو برود و با رفتارهاي عهدشكنانه آمريكايي موافق نيستند. آمريكاييهانيزهمانطوركهاعالمكردندبهآنمتعهدهستندو عهدشكنيها و كارشكني آنها نيز با نقض برجام متفاوت است. سيستمقضاييازدولتمنفكاست اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان درباره تهديد اخير كاخ سفيد براي آزادي شهروندان زنداني خود بيان كرد: صحبت از يك فرد آمريكايي است كه در ايران متهم به جرايم مشخص بوده كه تحت پيگرد قرار داشت و دستگير شده است. اينكه آمريكا تهديد كند، تهديد زبان درستي نيست و قطعا اين كشور نميتواند و نبايد چنين سخني را بگويد، دوره تهديد گذشته است و برخي اظهارنظرهايي از اين مقوله مصداق دخالت در مسايل داخلي ايران است. وي ادامه داد: ايران با يك دموكراسي روبهروست كه در آن قواي سهگانه وجود دارد و سيستم قضايي از دولت منفك است و با اقتدار و استقالل كامل اقدامات الزم را در جهتحفظقانونوامنيتكشورانجامميدهدواينسياسترا باقاطعيتدنبالخواهدكرد.ويتصريحكرد:ايننوعسخناناز جانباياالتمتحدهآمريكاهيچتاثيريبرتصميماتوسيستم قضايي ايران نخواهد داشت. وي اضافه كرد: آمريكاييها بايد زبان و كالم خودشان را تغيير دهند و از زبان و گويش ديگري براي ملت ايران استفاده كنند؛ ما پاسخ اين نوع برخوردها را در دهههاي گذشته دادهايم.

قاسمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به نقض عهدهاي آمريكا در برجام ايران مكانيسم رسيدگي به اين مساله را براساس بندهاي 36 و 37 برجام كليد نزده است؟ تصريح كرد: ما رفتار همه اعضاي برجام را رصد ميكنيم. در جلسه اخير كميسيون مشترك برجام به صورت دقيق بدعهديها و كارشكنيها و تعللهاي آمريكا را تشريح كرديم. مواضع همه كشورها را درباره برجام شنيديم، همه كشورها پايبندي خود را به برجام اعالم كردند و حتي آمريكاييها نيز به اين مساله اعتراف كردند و گفتند ما به برجام متعهد هستيم هرچند تصميم آتي آمريكا بحث ديگري است. وي افزود: مس//اله برجام بعد از گزارش كارشناسي وزارت امور خارجه در هيات عالي برجام مورد بررسي قرار ميگيرد كه چگونه رفتار خواهيم كرد ولي ما نظراتمان را در كميسيون مش//ترك مطرح كرديم. ايران براساس گزارشهاي آژانس به برجام متعهد است و اميدواريم ساير كشورها نيز به اين مساله پايبند باشند و اين به سود همگان است.

رييس مركز ديپلماس//ي عمومي و رسانهاي وزارت امور خارج//ه در واكنش به افزاي//ش احتمالي تحريمهاي ايران خاطرنشان كرد: ما نظراتمان را در اين باره بعدا اعالم ميكنيم ولي نميخواهيم پيش//اپيش حرفي بزنيم اما در كل، ايران با هر تحريم عليه هر كش//وري مخالف است زيرا معتقديم تحريم ابراز ناكارآمدي است كه اثري هم ندارد. قاسمي با بيان اينكه افزايش احتمالي تحريم عليه ايران اقدامي مذبوحانه، خصمانه و غيرقابلقبول است، ابراز داشت: افزايش تحريمها هيچ اثري جز افزايش تنش ميان دو كشور نخواهد داشت و بيانگر خصم و خصومت به ملتي است كه انتخاباتي باشكوه را پشتس//ر گذاشته است و نشان ميدهد آمريكا با وجود ش//عارهايش در مقابل راي مردم چگونه برخورد ميكند و چه برخوردي با ديكتاتوريهايي كه فقط متكي به دالرهاي نفتي هستند، دارد.

قاس//مي در پاسخ به اين سوال كه محمدجواد ظريف در گفتوگوي//ي با يكي از رس//انههاي آمريكايي گفت كه ايران ميتواند با آمريكا درباره مسايل مختلف گفتوگو كند به شرط آنكه آمريكا به برجام متعهد باشد. آيا اتفاق جديدي رخ داده است، گفت: اين مساله بحث جديدي نيست و از زمان مذاكرات برجامنيزوجودداشتوازسويسايرمقاماتمختلفكشورمان نيز بيان و گفته شد برجام ميتواند محكي براي دولتي كه به آن بياعتماد هستيم، باشد تا ببينيم ميتوانيم با آنها گفتوگو وهمكاريكنيمياخير.وليخوشبختانهيامتاسفانهآمريكاييها با بدعهديهاي خود بر ديوار بياعتمادي افزودند. آمريكا بايد تصميمبگيردكهميخواهدباقلدريباكشورهارفتاركندياآنكه ميخواهد با تعامل مسير سازندهاي را طي كند. اين ديپلمات عاليرتبه افزود: با توجه به شناختي كه از آمريكا داريم، فكر نميكنم راه دوم تحقق يابد ولي ايران مسير اصولي خود در تعامل را ادامه ميدهد

ابه/ام در تاخير ص/دور رواديد عربس/تان براي ديپلماتهاي ايران

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص آخرين وضعيت صدور رواديد براي ديپلماتهاي ايراني براي حضور در مراسم حج خاطرنشان كرد: هنوز رواديدي براي 10 ديپلماتي كه قرار بود براس//اس توافق س//ازمان حج و زيارت با عربستان صادر ش//ود، صادر نشده اس//ت و ما شاهد تاخير هستيم. گروه كنس//ولي بايد در ماه ش//وال و قبل از ورود حجاج در عربستان مستقر ميشدند. نميخواهم دراينباره گمانهزني كنم ولي اين مساله بر ابهامات ما ميافزايد. قاسمي اضافه كرد: هنوز ابهاماتي نيز درباره وظايف اين گروه وجود دارد. صرف صدور ويزا كافي نيس//ت و بايد روش//ن شود كه اين گروه چگونه و براس//اس چه مكانيسمي بايد كارهايشان را انجام دهند. اينكه ويزا صادر شود در حاليكه آنها نميتوانند با ارگانهاي مختلف س//عودي ارتباطي برقرار كنند، كافي نيست. معتقد هستيم براساس مكانيسمهاي مشخصي گروه كنسوليمان بايد بتوانند وظايفشان را انجام دهند. وي درباره احتمال كنسل شدن اعزام حجاج به خاطر عدم صدور ويزاي هيات ديپلماتيك ايران اظهار داشت: اظهارنظر در اينباره بسيار زود است. اميدواريم دولت عربستان هرچه زودتر هم ويزاها را صادر كند و هم شرح وظايف هيات كنسولي ايران را مشخص سازد. گفتني است تصميم به اعزام حجاج از سوي دس//تگاههاي مسوول در نظام گرفته شده و تصميمگيري درباره آينده اعزام حجاج هم با همان دستگاههاست.

قاس//مي در پاسخ به س//والي در مورد توقيف شناورهاي عربستان در ايران و اقدامات طرفين براي كاهش درگيريها ابراز داش//ت: سياست جمهوري اسالمي ايران كاهش تنش و ايجاد ثبات در منطقه است. اين سياست كالن ماست كه به طور مرتب آن را پيگيري و سعي ميكنيم با تعامل و سعهصدر بيشترباكشورهايپيرامونبرخوردكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.