دوتابعيتيها را به رسميت نميشناسيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ريي//س قوه قضاييه با بيان اينك//ه ايران طبق قوانين خود، دوتابعيتي را به رسميت نميشناسد و با كساني كه تابعيت ايراني دارند مانند همه ايرانيان رفتار ميش//ود، بر لزوم آزادي هرچه سريعتر زندانيان ايراني در آمريكا تاكيد كرد و گف//ت: عالوه بر زنداني//ان ايراني، اموال ايران نيز كه به صورت راهزني و دزدي آش//كار توسط آمريكا توقيف شده است بايد هرچه سريعتر آزاد شود. آيتاهلل آمليالريجاني در جلسه مسووالن عالي قضايي با اشاره به بيانيه اخير كاخ سفيد و انتشار مطالبي درباره ايران و محاكمات قضايي كه در كشورمان جريان دارد، خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي قوانين و موازيني بر مبناي شرع و عقل دارد كه رس//يدگيهاي قضايي نيز براساس همين قوانين و موازين انجام ميشود. به ضرس قاطع ميگوييم كه قوانين جمهوري اسالمي، چه قوانين مادر و چه قوانين ديگر در هر دو حوزه شكلي و ماهوي از جمله پيشرفتهترين قوانين در جهان هس//تند و در برخي مذاكرات نيز طرف مقابل بر اين معنا تاكيد كرده است. وي افزود: روش محاكمه در ايران برمبناي قانون و شرع است و عالوه بر اين، قضات ما، قضاتي مومن و متدين هستند كه كاري به سخنان امثال آقاي ترامپ ندارند و وظيفه قانوني خود را به بهترين شكل انجام ميدهند زيرا معيار براي آنها دستورات الهي است.

آيتاهلل آمليالريجاني گفت: كشوري كه در كارنامه سياه خود انواع تجاوز به كش//ورها، مداخلهها، بمباران افراد بيگناه، سازماندهي كودتاهاي گوناگون، جناي//ت در ابوغري//ب و گوانتانامو و مواردي از اين دس//ت را دارد چگونه دم از حقوق بشر ميزند.

رييسقوهقضاييهدرادامهبابياناينكهجمهورياسالميبهاينقبيلاظهارات كاري ندارد و برمبناي موازين ديني، عقلي و قانوني خود عمل ميكند، تصريح كرد: مواردي در اين بيانيه پيرامون محاكمه افراد دوتابعيتي بيان شده است كه در اين زمينه بايد بدانند ما براساس قوانين خود از زمان تدوين قانون مدني، مقوله »دوتابعيتي« را به رسميت نميشناسيم و معتقديم افراد دوتابعيتي، شهروندان ايراني به شمار ميآيند و دقيقا همانند ساير ايرانيان با آنان رفتار ميشود. براين اساس نه آمريكا و نه هيچ كشور ديگري حق دخالت در اين زمينه را ندارند.

آيتاهلل آمليالريجاني با اشاره به ادعاهاي آمريكا درباره ناپديد شدن يكي از اتباع اين كشور در ايران نيز گفت: در اين بيانيه اعالم شده كه ايران بايد اين تبعه آمريكايي را بازگرداند. اين تقاضايي بيمعني و غيرمنطقي است زيرا ايران بارها از طريق مجاري رسمي از جمله وزارت امورخارجه اعالم كرده است كه اين فرد از ايران خارج شده و هيچ اطالعي از وضعيت او ندارد. تكرار ادعاي آمريكا بسيار نامعقول است. البته قرائني وجود دارد مبني براينكه اين شخص در برخي كشورها ديده شده اما اين موضوع هيچ ارتباطي به جمهوري اسالمي ايران ندارد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به ادعاهاي واهي آمريكا در بيانيه اخير خود تاكيد كرد: ما با يادآوري 40 سال تجاوز آمريكاييها به حقوق مردم ايران متقابال به آنها اعالم ميكنيم شهروندان ايراني كه برخالف همه قوانين، عرفها و حقوق بينالمللدرزندانهايمخوفآمريكاگرفتارهستندبايدهرچهسريعترآزادشوند. عالوه بر اين اموال ايران كه به بهانههاي واهي نظير وقوع اقدامات تروريستي در كشوري ديگر كه هيچ ارتباطي به ايران نداشته به شكل راهزني و دزدي آشكار توقيف شده است بايد فورا آزاد شود و كشور ما به اين اموال دسترسي يابد.

آمليالريجاني با اشاره به بخش پاياني بيانيه كاخ سفيد مبني بر تهديد عليه ايران در صورت عدم اجراي خواستههاي آمريكا خاطرنشان كرد: ما به ترامپ و دولتش متذكر ميشويم كه در هيچ كجاي دنيا و با هيچ كشوري حق سخن گفتن با چنين ش//يوهاي را ندارند مخصوصا در مورد مردم ايران كه 40 س//ال است با عزت و سربلندي، امتحان خود را پس اند و در مقابل انواع تجاوزها و تهديدها ايستادگي كردهاند. اين جمالت يكبار ديگر نشان ميدهد كه آنها واقعا فهم درستي از جمهوري اسالمي و منطقه ندارند و اين موضعگيريها بهترين دليل بر ناآگاهي و ضعف اطالعات آنهاست.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ترامپ و دولتش بايد بدانند تهديدها عليه ايران كاركردي ندارد و بهتر است از عاقبت اسالف خود درس بگيرند، هشدار داد: اگر آقاي ترامپ و دولتش اقدام نسنجيدهاي عليه ايران انجام دهند، جمهوري اسالمي با قاطعيت و صالبت و به شكلي كامال موثر، پاسخ دندانشكني به آنان خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.