جلوگيري از ورود افراد فاقد شاخصههاي مدنظر اصولگرايان به كابينه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- نماينده اصولگراي قم با تشريح ويژگيهاي مدنظر اصولگرايان مجلس براي تشكيل كابينه اعالم كرد اعضاي دو فراكسيون نمايندگان والي//ي و روحاني//ت اقداماتي بهمنظ//ور جلوگي//ري از ورود افراد فاقد شاخصههاي الزم به كابينه انجام خواهند داد. مجتبي ذوالنوري با اشاره به ادامه رايزنيها با رييسجمهور درخصوص تشكيل كابينه دوازدهم اعالم كرد: همه نمايندگان مجلس فارغ از گرايشهاي سياسي خود در جهت تشكيل كابينهاي كارآمد و منسجم تالش خواهند كرد و اعضاي فراكسيون نمايندگان واليي و روحانيت نيز در اين راستا فعال خواهند بود. وي گفت: بر اين اساس اعضاي دو فراكسيون نمايندگان واليي و روحانيت هم در جهت كمك به تشكيل كابينه كارآمد به دولت كمك خواهند كرد و هم اقداماتي بهمنظور جلوگيري از ورود افراد فاقد شاخصههاي الزم به كابينه انجام خواهند داد و از حضور چنين افرادي در دولت كه كار را خراب ميكنند، ممانعت خواهند كرد. رييس فراكسيون روحانيت مجلس دهم در پاسخ به سوالي درباره برخي اختالفنظرها درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 و اينكه باتوجه به طرح صريح ديدگاه مردم در ميتينگهاي انتخاباتي، آيا نبايد اين خواستهها و مطالبات در كابينه محقق شود، گفت: واقعيت اين است كه اگر كسي به نتيجه انتخابات سال 88 معترض باشد، فتنهگر نيست و ما معترضان به نتيجه انتخابات را فتنهگر نميدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.